KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test II

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test II

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test II - çöz

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test II soruları cevapları
KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test II

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisinin kurulması Mustafa Kemal'in Çok Partili Hayata geçişteki ilk denemesi olarak kabul edilmektedir?

Soru 2


I. Cumhuriyet yönetimine geçilmesi

II. TBMM'nin açılması

III. Çok partili yaşama geçilmesi

Yukarıdakilerden hangileri ulusal iradeyi egemen kılmak amacı ile gerçekleştirilmiştir?

Soru 3


"Hürriyet olamayan bir ülkede ölüm ve yok oluş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir." diyen

Mustafa Kemal'e göre demokratik bir ortamın kurulması için,

I. Teokratik Yapı,

II. İstibdai anlayış,

III. Tam bağımsızlık

durumlarından hangileri gereklidir?

Soru 4


I. Partinin Genel Başkanlığı'na Mustafa Kemal seçilmiştir.

II. Programında "Devletçilik" ilkesi yer almıştır.

III. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri'nin tüm şubeleri bu partiye bağlanmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangileri 9 Eylül 1923'te kurulmuş olan Halk Fırkası'nın özelliklerindendir?

Soru 5


Musul ve Kerkük bölgesine Türklerin egemen olmasını istemeyerek, Orta Doğu'daki çıkarlarını korumaya çalışan İngiltere bu amaçla aşağıdakilerden hangisini desteklemiştir?

Soru 6


I. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Saltanatın kaldırılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanı'nı hızlandırıcı bir etkisi olmamıştır?

Soru 7


1921 Anayasası'nda egemenliğin millete ait olması kanunla belirlenmiş, ancak Cumhuriyet düzeninden açıkça söz edilmemiştir.

Buna göre,

I. Halkın istekleri göz ardı edilmiştir.

II. Bazı yenilikler için ortam müsait değildir.

III. TBMM içinde rejime karşı gruplar oluşmuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

Soru 8


1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldıktan sonra TBMM toplanarak Abdülmecid Efendi'yi halife olarak seçmiştir.

Yeni Türk Devleti'nde halifelik kurumunun varlığının bir süre daha korunması,

I. Ulusal iradenin yönetime egemen olması,

II. Devletin yönetim şeklinin belirlenmesi,

III. Köklü yeniliklerin yapılamaması

durumlarından hangilerine neden olmuştur?

Soru 9


Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkelerini ana programına dahil ederek yapılan inkılaplara öncülük etmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

Soru 10


I. Çoğulculuğu geliştirmek

II. Milli birlik ve beraberliği gerçekleştirmek

III. Hükümetin denetlenmesini kolaylaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri doğrudan çok partili yaşama geçiş için gerekçe olarak gösterilebilir?

Soru 11


- Şeyh Sait lsyanı'nın ardından istiklal Mahkemeleri'nin kurulması

- Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması

- Menemen Olayı'ndan sonra suçluların Divan-ı Harp'te yargılanması

Yeni Türk Devleti'nde yaşanan yukarıdaki gelişmeler,

I. rejimin korunması,

II. hukukun işletilmesi,

III. iç istikrarın sağlanması

anlayışlarından hangilerine önem verildiğinin kanıtıdır?

Soru 12


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının ardından, çok partili demokratik yaşama geçiş Şeyh Sait isyanı ile kesintiye uğramıştır.

Buna göre,

I. Parti içinde liderlik çatışması yaşanmıştır.

II. Yenilik hareketlerinin gerçekleşmesinde zamanlama hatası olmuştur.

III. Toplumun istek ve görüşleri yok sayılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Paylaş

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test II sorularını online çözebilirsiniz.