KPSS Tarih Atatürk İlkeleri Test

KPSS Tarih Atatürk İlkeleri Test

KPSS Tarih Atatürk İlkeleri Test - çöz

KPSS Tarih Atatürk İlkeleri Test soruları cevapları

KPSS Tarih Atatürk İlkeleri Test


Soru 1


Medeni Kanun'un ilan edilmesinin,

l. halkçılık,

II. devletçilik,

III. cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 2


Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu,

I. halkçılık,

II. devletçilik,

III . laiklik

ilkelerinden hangileridir?

Soru 3


Teşvik·i Sanayi Kanunu'nun başarıya ulaşamaması hangi ilkenin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

Soru 4


Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde "devletçilik" ilkesinin uygulanmaya başlanmasında,

I. yasalar önünde eşitliğin olmaması,

II. özel girişimde sermaye birikiminin ve nitelikli kadronun yeterli olmaması,

III. Milletler Cemiyetinin ekonomik destek sağlamaması

durumlanndan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5


Atatürk'ün laiklik ilkesi ile

I. toplumun ırk, din ve mezhep çizgileriyle ayrılmaması,

II. devletin batıl inançların karşısında olması,

III. anayasada sosyal eşitliğin sağlanmasına yönelik kararlara yer verilmesi

durumlarından hangileri bağdaşmaktadır?

Soru 6


Atatürk "idare usulümüz kayıtsız şartsız millet hakimiyetine sahip olan halkın mukadderatım bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir." demiştir.

Atatürk'ün yukarıdaki sözü ile

I. milliyetçilik,

II. cumhuriyetçilik,

III. halkçılık

ilkelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir?

Soru 7


Mustafa Kemal'in milliyetçilik ilkesi din ve ırk birliğine dayanmamaktadır.

Bu durumun oluşmasında yeni Türk devletinin sahip olduğu aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 8


• Şeriye Vekaletinin kaldırılması

• Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

• Etibankın kurulması

• Türk Dil Kurumunun kurulması

Verilen inkılaplar, ilgili oldukları ilkeler ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışanda kalır?

Soru 9


Yeni Türk devletinde yapılan bütün yenileşme hareketlerini içine alan genel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Kurtuluş Savaşı'nda Merzifon Amerikan Kolejlndeki yabancı öğrebııenlerin Pontus Rum çetelerine yataklık etmesi ve okuldaki bir Türk öğretmenin Rumlar tarafından öldürülmesi, yabancı okulların kapatılmasının nedenlerinden biri olmuştur.

Bu durum,

I . ulusçuluk,

II. bağımsızlık,

III. akılcılık

ilkelerinden hangilerine önem verildiğinin kanıtıdır?

Soru 11


Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin,

I. milli birlik ve beraberliğl güçlendirme,

II . milletin bağımsızlığını koruma,

III. kişisel çıkarları milli çıkarların üstünde tutmama

anlayışlarından hangileriyle bağdaştığı savunulabilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin amaçlarından değildir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Atatürk İlkeleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

cabbarcan k
Doğru: 12
100 Puan
seda ülker
Doğru: 12
100 Puan
nazz
Doğru: 12
100 Puan
aiavci
Doğru: 12
100 Puan
gizem90
Doğru: 12
100 Puan