KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test II

KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test II

KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test II - çöz

KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test II soruları cevapları
KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test II

KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test IISoru 1


Medeni Kanun'la Türk kadını,

I. hukuki,

II. siyasi,

III. sosyal

alanların hangilerine yönelik yeni haklar elde etmiştir?

Soru 2


3 Mart 1924 tarihinde Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kapatılmasının ardından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığına aşağıdaki devlet adamlarından hangisi getirilmiştir?

Soru 3


I. Sağlık Bakanlığının kurulması

II. Numune hastanelerinin kurulması

III. Hıfzıssıhha Enstitüsünün kurulması

Yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetin ilanından sonraki gelişmelerdendir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk Dönemi'nde gerçekleştiği savunulamaz?

Soru 5


I. Misak-ı iktisadi kararlarının kabul edilmesi

II. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması

III. Etibank'ın kurulması

IV. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi

Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Latin harflerinin kabul edilmesi

II. Hafta tatilinin pazar günü olarak belirlenmesi

III. Ölçü birimlerinde değişiklikler yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerini geliştirmede kolaylık sağlamıştır?

Soru 7


Tevhid-i tedrisat Kanunu ile medreseler kapatılmış, azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

Buna göre,

I. Azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

II. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmıştır.

III. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8


1934'te kabul edilen Soyadı Kanunu ile,

I. resmi İşlemleri kolaylaştırma,

II. geleneklerin devamlılığını sağlama,

III. toplumsal alandaki karışıklıklara engel olma

durumlarından hangileri amaçlanmıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun kapsamında yer alan konulardan biri değildir?

Soru 10


Türkiye'de 1925 yılından itibaren tarımsal üretimin artmasında,

I. aşar vergisinin kaldırılması,

II. Sümerbankın kurulması,

III. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

Soru 13


I. Türkçe kökenli sözcülerin araştırılıp dilimize kazandırılması

II. Türkçenin yabancı dillerin baskısından kurtarılması

III. Türk dilinin zenginliklerinin ortaya çıkarılması

IV. Eğitim öğretim işlerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması

V. Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden birisi olduğunun ortaya konulması

Yukarıdakilerden hangisi, Türk Dil Kurumunun amaçları arasında yer almaz?

Soru 14


TBMM Hükümetinin kamu yararını ilgilendiren işletmeleri millileştirmekle ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Yeni Türk devletinde cumhuriyetin ilanı,

I. Kabine Sistemi'ne geçilmesi,

II. anayasada değişiklik yapılması,

III. Ankara'nın başkent olması

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 16


I. Kızılayın kurulması

II. Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması

III. Yeşilayın kurulması

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi gelişmeleri arasındadır?

Paylaş

KPSS Tarih Atatürk İlkleri Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bariseko20
Doğru: 16
100 Puan
rumeysa7
Doğru: 14
87.5 Puan
metan
Doğru: 13
81.2 Puan
yunus emre
Doğru: 13
81.2 Puan
sym
Doğru: 12
75 Puan