KPSS Tarih Avrupa Tarihi Test

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Test

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Test - çöz

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Test soruları cevapları
KPSS Tarih Avrupa Tarihi Test

KPSS Tarih Avrupa Tarihi TestSoru 1


Coğrafi Keşifler'in yaşanmasında

I. Venedik ve Ceneviz tüccarları tarafından Türklerden alınan malların Avrupa'da yüksek fiyatlara satılması,

II. doğuya ulaşmak isteyen gemicilerin İspanya ve Portekiz krallıklarının yardımlarını almaları,

III. reform hareketi ile birlikte kiliseye duyulan güvenin azalması

durumlarından hangileri hızlandırıcı bir etki yaratmıştır?

Soru 2


Rönesans'ın İtalya'da başlamasıyla II. Mehmet'in İstanbul'u fethi arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklar?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisinin Coğrafi Keşifler'den sonra önemi artan bölgelerden biri olduğu savunulamaz?

Soru 4


I. Haçlı Seferleri

ll. Coğrafi Keşifter

lll. Rönesans hareketleri

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin yaşanmasında ekonomik amaçlar ön planda tutulmuştur?

Soru 5


XVI. yüzyılda,

I. Hint Deniz Seferleri'nin düzenlenmesi,

ll. Süveyş Kanalı Projesi'nin hazırlanması

lll. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Fransa'ya kapitülasyon verilmesi

durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşifler'in ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik hareket ettiğinin kanıtıdır?

Soru 6


Avrupa'da yaşanan Rönesans'ın,

I. edebiyat

ll. sanat

lll. teknoloji

alanlarından hangilerinde atılımlara neden olduğu savunulabilir?

Soru 7


Almanya'da başlayıp İtalya, Fransa, İngiltere gibi devletlerde de yaşanan reform hareketleri sırasında Osmanlı Devleti bünyesindeki Hristiyanların kiliseye karşı bir tepkisi olmamıştır.

Osmanlı Devleti'nin bünyesindeki Hristiyanlarda tepkisel bir hareketin yaşanmamasında,

I. Katolik Kilisesindeki bozulmaların Osmanlıdaki kiliselere yansımaması,

ll. Osmanlı yönetiminin Hristiyanların vicdan hürriyetini kısıtlaması,

lll. Ortodoks tebaanın Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamak istememesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 8


Fransız İhtilali'nin yaşanmasındaki bazı nedenler şunlardır:

Halkın yönetirnde söz sahibi olmak istemesi

Kraliyet yönetimi tarafından halka yüklenen ağır vergilere karşı tepki oluşması

Özgürlük, demokrasi, eşitlik, vicdan hürriyeti gibi anlayışların aydınlar aracılığıyla yayılması

Buna göre

I. ulusal egemenlik,

II. ulusal bağımsızlık,

III. laik devlet

anlayışlarından hangilerinin İhtilalin başarıyla sonuçlanmasından sonra yayılması beklenebilir?

Soru 9


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, yayımlanan fermanlarla azınlık haklarının iyileştirilmesi, hukuksal düzenlemelerin yapılarak hak ve özgürlüklerin genişletilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Osmanlı Devleti'ndeki bu çalışmaların yapılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisine yönelik tedbirler alınması gerekliliği etkili olmuştur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin siyasi politikalarının şekillenmesinde bir etkisinin olduğu savunulamaz?

Soru 11


1848 ihtilalleri burjuva - işçi çatışması sonucunda ortaya çıkan ihtilallerdir. Bu ihtilaller sonucunda eşitlik, özgürlük, adalet, insan hakları gibi kavramlar güçlenmiştir. Bunun yanında ulus devleti anlayışı da yaygınlaşmıştır.

Buna göre

I. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi,

III. 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesi,

III. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

durumlarından hangilerinde 1848 ihtilalleri'yle yayılan akımların etkisinin olduğu savunulabilir?

Soru 12


1815'te Rusya, Avusturya, Prusya ve İngiltere'nin bir araya geldiği Viyana Kongresi'nde bu devletlerin kraliyet temsilcileri, her türlü ulusal hareketin, demokratik taleplerin ortak hareket ederek sindirilmesine karar vermişlerdir. Bu devletler Fransız ihtilali ile değişen Avrupa'nın siyasi yapısını restore etme kararı almışlardır.

Bu kararlar dikkate alındığında Avrupalı devletlerin,

I. Osmanlı Devleti'nden ekonomik çıkarları doğrultusunda haklar almaları,

II. Mora isyanı'nda Rum isyancılara lojistik destek sağlamaları,

III. Bazı Avrupa devletlerinin Mısır isyanı'na müdahil olmaları

durumlarından hangileriyle Viyana'da aldıkları kararlara aykırı bir tavır sergiledikleri savunulabilir?

Soru 13


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin dünya devletlerinin XX. yüzyılda büyük bir savaşa sürüklenmesinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 14


Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda yaşanan,

I. Sened-i ittifak'ın imzalanması

II. Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması

III. Islahat Fermanı'nın yayımlanması

gelişmelerinden hangilerininde Fransız ihtilali ile ortaya çıkan akımların etkisinden bahsedilebilir?

Soru 15


Sanayi inkılabı sonucunda Avrupa'da üretim artmıştır. Bu gelişme Osmanlı Devleti'nin ekonomik dengelerini sarsmış, ülke içinde sosyal, ekonomik, kültürel sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre

I. işsizliğin kontrol edilemez boyuta ulaşması,

II. köyden kente artan göçlerin nüfus dengesini bozması,

III. ihracat - ithalat faaliyetleri arasındaki açığın artması durumlarından

hangilerinin Osmanlı hazinesinin gelir-gider dengelerini sarstığı savunulabilir?

Soru 16


İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya gibi devletlerin Yunan İsyanı'nı desteklemeleri 1815 Viyana Kongresi'nde almış oldukları kararlara aykırı hareket ettiklerinin kanıtıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin anlamını yitirdiği kabul edilebilir?

Paylaş

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

trk gnş
Doğru: 16
100 Puan
dilek tüzer
Doğru: 15
93.7 Puan
erkana
Doğru: 14
87.5 Puan
gokhann33
Doğru: 14
87.5 Puan
eilleie
Doğru: 14
87.5 Puan