2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XV

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XV

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XV - çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XV soruları cevapları
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XV

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVSoru 1


Eski Türk Devletlerinde görülen;

I. Taht kavgalarının yaşanması

II. Halkın gözünde hanedan üyelerinin kutsal sayılması

III. İkili teşkilat

gibi durumlardan hangileri kut inancının sonuçları arasındadır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde görülen uygulamalar arasında gösterilemez?

Soru 3


Anadolu Selçuklu devletinde;

I. İkta sistemi

II. İltizam Sistemi

III. Kut Anlayışı

hangileri görülmez?

Soru 4


I. Kümbet

II. Ribat

III. Türbe

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Anadolu Selçuklu devletinin İslam mimarisine kazandırdığı yapılar arasındadır?

Soru 5


I. Öşür

II. Cizye

III. Haraç

Osmanlı devletinde yukarıdaki vergilerden hangisi ya da hangileri Hıristiyan halktan alınmazdı?

Soru 6


Osmanlı Devletinde;

I. Yeniçeriler

II. Tımarlı sipahileri

III. Kapıkulu Sipahileri

gibi askeri sınıflardan hangilerinin maaşları doğrudan devlet hazinesinde karşılanmıştır?

Soru 7


I. Sanayi inkılabı

II. Yeniçeri İsyanları

III. Milliyetçilik hareketleri

yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devletini 17. yy olumsuz etkilemiştir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi yenilikleri arasında değildir?

Soru 9


I. Askerlik

II. Hukuk

III. Vergiler

Tanzimat Fermanında yukarıdaki konulardan hangilerine değinilmiştir?

Soru 10


Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle I. Meşrutiyet dönemi sona ermiş olup yerini istibdat dönemine bırakmıştır?

Soru 11


I. Dünya savaşında Osmanlı devleti;

I. Makedonya

II. Kanal

III. Galiçya

cephelerinden hangilerinde topraklarımız dışında müttefiklerine yardım amaçlı açtığı cepheler arasındadır?

Soru 12


Mustafa Kemal'in Türk milleti ve dünya çapında ilk kez tanınmasına olanak sağlayan başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'da halk arasında ilk kez birleştirici etki yaparak ulusal güçlerin oluşturulmasında etkili olmuştur?

Soru 14


I. Sivas Kongresi

II. TBMM

III. Erzurum kongresi

yukarıdaki gelişmelerden hangileri misak-ı milli ilkelerinin belirlenmesinde etkili olmuştur?

Soru 15


I. Erzurum kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Misak-ı milli kararları

yukarıdakilerden hangilerinde alınan kararlar Islahat fermanı maddelerine tepki anlamında bir ilişki kurulabilir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangileri I. İnönü savaşının siyasi sonuçları arasındadır?

Soru 17


Fransız İhtilali'yle yayılan;

I- Milliyetçilik

II- Anayasalcılık

III- Eşitlik

İlkelerinden hangilerinin monarşik imparatorluklar aleyhinde sonuçlar doğurduğu savunulabilir?

Soru 18


Milli Mücadele döneminde, Milli mücadele yanlıları;

I. Gazete

II. Radyo

III. Dergi

IV. Televizyon

gibi bası faaliyetlerinden hangilerinden yararlanarak halka daha hızlı ulaşmışlardır?

Soru 19


I. Büyük Taarruz

II. I. İnönü savaşı

III. Sakarya svaşı

Kurtuluş savaşında Güney cephesi hangi savaş sonucunda yapılan anlaşmayla kapanmıştır?

Soru 20


- Milli mücadelenin muharebeler döneminde yabancı devletlerle imzalanan ilk antlaşmadır.

- İlk defa uluslararası bir belgede yeni devletin adı "Türkiye" diye geçmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanına ortam hazırlayan gelişmeler arasında gösterilemez?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi Hakkari ve çevresinde kargaşa yaratarak İngilizlerin kışkırtmalarıyla da Musul'un kaybedilmesinde etkili olan bir olaydır?

Soru 23


1923 yılında, 1921 Anayasası’nda yapılan değişiklikle

Türkiye Devleti’nin,

I. siyasi rejimi,

II. hükümetin oluşturulma biçimi,

III. seçim sistemi

konularından hangileri belirlenmiştir?

Soru 24


Atatürk'ün "Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmasa kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner" sözünü hangi gelişmede dile getirmiştir?

Soru 25


Atatürk’ün "Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir, millet hükümettir." sözü;

I. Devletçilik

II. Cumhuriyetçilik

III. Halkçılık

İlkelerinden hangileriyle daha çok ilgilidir?

Soru 26


I. Türkiye'nin milletler cemiyetine katılması

II. Medeni kanun kabulü

III. Soyadı Kanunu

yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 27


Hatay'ın anavatana katılması;

I. Türkiye - Suriye sınırının kesin olarak çizilmesi

II. Misak-ı milliye aykırı bir durumun ortadan kalkması

III. Ceber kalesinin Türk toprağı sayılması

sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Paylaş

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

metecannn
Doğru: 26
96.2 Puan
thowly
Doğru: 25
92.5 Puan
arda kahram
Doğru: 24
88.8 Puan
mehmet omaç
Doğru: 24
88.8 Puan
diyetisyen
Doğru: 24
88.8 Puan