2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XI

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XI

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XI - çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XI soruları cevapları

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XI


Soru 1


Orta Asya’da kurulan,

I. Avarlar

II. Uygurlar

III. Eftalitler

devletlerinden hangileri, hem Asya hem de Avrupa’da hakimiyet kurmuştur?

Soru 2


Türk - İslam devletlerinde mali işlerden sorumlu olan taşra teşkilatı görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


XIII. yüzyıl Selçuklu Dönemi’ne ait mimari eserlerden Arslanhane Camii aşağıdaki illerimizin hangisinde bulunmaktadır?

Soru 4


I. İskan

II. Esham

III. İstimalet

IV. Fütüvvet

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde, yukarı­daki politikalardan hangilerini uygulamıştır?

Soru 5


I. Cem Sultan Olayı

II. 31 Mart Olayı

III. Mısır Olayı

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı’nın iç sorunuyken dış sorunu haline dönüşmüştür?

Soru 6


Osmanlı Devleti’nde, Divanıhumayun’da yer alan Kazaskerlik makamı ilk olarak aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmüştür?

Soru 7


I. Narh

II. Pençik

III. Lonca

IV. Gedik

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde ticari yaşamla ilgili kavramlardan değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde askeri alanda gerçekleştirilen yeniliklerden birisi değildir?

Soru 9


Osmanlı Devleti’nin XIX. yy’da aşağıdaki meselelerden hangisi ile uğraştığı savunulamaz?

Soru 10


Gerileme Dönemi ıslahatları ile ilgili olarak;

I. Islahatlarda yabancı uzmanlardan yararlanılmıştır.

II. Islahatlar, Lale Devri’nde askeri alanda yo­ğunlaşmıştır.

III. Islahatlar halka inememiştir.

gibi bilgilerden hangilerine ulaşılamaz?

Soru 11


Trablusgarp Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 12


Cizye adı verilen “baş vergisi” hangi dönemde kaldırılmıştır?

Soru 13


I. Panslavizm

II. Panortodoks

III. Pangermenizm

Çarlık Rusyası, Mora bölgesinde yaşayan Rumları, Osmanlı Devleti’ne karşı isyana teşvik amacıyla yukarıdaki politikalardan hangilerini uygulamıştır?

Soru 14


I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden hangisi, Fransa hariç diğer Avrupa ülkelerini ilgilendirmektedir?

Soru 15


I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren;

I. istihsal-i Vatan

II. Milli Kongre

III. Nigehban Askerî

cemiyetlerinden hangileri kurtuluş mücadelesine karşı bir tutum sergilemiştir?

Soru 16


Kongreler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 17


Kuvay-ı Milliye’nin ilk silahlı mücadelesi nerede olmuştur?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin taşra teşkilatındaki en büyük idari birimdir?

Soru 19


Aşağıdaki olaylardan hangisi Damat Ferit Hükümetleri döneminde olmamıştır?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi, Türk İstiklâl mücadelesinin mali kaynaklarından değildir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun ile getirilen yenilikler arasında gösterilemez?

Soru 22


Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.

Yukarıdaki söz Atatürk’ün öncelikle hangi ilkesi ile ilgilidir?

Soru 23


I. Batıcılık

II. İslamcılık

III. Osmanlıcılık

IV. Türkçülük

V. Turancılık

II. Abdülhamit döneminde, Osmanlı Devleti’nin resmi politikası haline gelen fikir akımı yukarıdakilerden hangisidir?

Soru 24


- Yenileşme önündeki şekil engeli kaldırıldı.

- Günlük yaşamdan laikliğe aykırı görüntüler silindi.

- Eskiyi hatırlatan semboller ortadan kaldırıldı.

Yukarıda bahsedilen gelişmelere yol açan inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


Kayseri ve Bursa'da Merinos fabrikalarının kurulması

Gemlik'te suni ipek ve Beykoz'da deri fabrikalarının açılması

Karabük'te demir - çelik işletmelerinin kurulması

gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 26


1923 - 1930 yılları arasında Türk -Yunan ilişkileri;

I. Etabli

II. Karasuları

III. Kıbrıs

sorunlarından hangileri nedeniyle gerilmiş­tir?

Soru 27


27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin ardından kurulan cuntanın bazı öğretim üyelerini üniversitelerden ihraç etmesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ali çelik
Doğru: 25
92.5 Puan
ecey
Doğru: 23
85.1 Puan
mustafa er
Doğru: 23
85.1 Puan
ercan tekin
Doğru: 23
85.1 Puan
erdinç hast
Doğru: 22
81.4 Puan