2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı VI

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı VI

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı VI - çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı VI soruları cevapları

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı VI


Soru 1


Türk tarihine ait ilk bilgilerin Çin, Bizans, Pers ve Arap kaynaklarından öğrenilmesi Türklerin,

I. geniş bir coğrafyaya yayılmaları,

II. yazıyı geç kullanmaları,

III. Orta Asya'da hakimiyet sürmeleri

durumlanndan hangileriyle ilişkilidir?

Soru 2


Türk - İslam devletleri içerisinde,

I. Karahanlı,

II. Gazneli,

III. Anadolu Selçuklu

devletlerinden hangilerinin ordu yapısında Türk milli özellikleri daha ön plandadır?

Soru 3


Türklerin örf, adet ve gelenekleri içerisine

I. kurban kesme,

Il. dua etme,

III. cenaze töreni düzenleme

anlayışlanndan hangilerinin İslamiyet'in kabulü ile birlikte girdiği savunulamaz?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinin Divanı hümayunun özelliklerinden olduğu savunulamaz?

Soru 5


Osmanlı hükümdarlarının,

I. halife,

II. hünkar,

III. bey

unvanlanndan hangilerini kullandığı söylenebilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde donanma askerine verilen isimdir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde,

I. Sancak Sistemi'ne son verilmesi,

II. devletin doğal sınırlara ulaşması,

III. Tımar Sistemi'nln bozulması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, ekonomik alanda sıkıntılı bir süreçten geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 9


Islahat Fermanı'nın yayımlanması ile

I. askerlik için nakdi bedelin getirilmesi,

II. gayrimüslimlerin de memur olabilmesi,

III. meclis seçimleri ile halkın yönetime katılması

uygulamalanndan hangilerinin hayata geçirildiği söylenebilir?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde cizye aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?

Soru 11


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde medreseler yanında Batı tarzı eğitim veren okulların açılması

I. toplumsal alanda ikiliklerin yaşanması,

II. Avrupalı devletlerin müdahalesinin engellenmesi

III. laik yönetim anlayısının gelişmesi

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı'nın özelliklerinden değildir?

Soru 13


Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin bağımsız bir devlet kurma amacı taşıdığı savunulamaz?

Soru 14


Milli Mücadele Dönemi'nde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Misakı milli kararları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 15


Osmanlı Mebusan Meclisinde son söz padişaha aitken, TBMM Dönemi'nde "Meclisin üzerinde bir güç yoktur." ilkesi kabul edilmiştir.

Bu durum TBMM'nin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 16


Anlaşma Devletleri Londra'da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiştir; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara'ya bildirip delegelerin belirlenmesini istemiştir.

Yalnızca bu bilgilere göre

I. itilaf Devletleri TBMM Hükümetinin resmi varlığını tanımıştır.

II. Osmanlı Devleti hukuki varlığını korumaktadır.

III. itilaf Devletlerl kalıcı barışı sağlamak içln her iki hükümeti de konferansa davet etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 17


Moskova Antlaşması'nın 8. maddesiyle TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya, ülkelerinde birbirlerine karşı örgütler kurulmasını önlemeye yönelik karar almışlardır.

Buna göre

I. Rejimlerini güvence altına almak istemişlerdir.

II. Başka devletlere karşı iş birliği yapmışlardır.

III. Birbirlerinin iç işlerine karışmamışlardır.

yargılanndan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 18


Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan,

• Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması,

• Türk Tarih Kurumunun kurulması,

• saltanatın kaldınlması

gelişmelerine bakılarak

I. milliyetçilik,

II. devletçilik,

III. laiklik

ilkelerinden hangilerine yönelik bir düzenleme yapıldığı savunulamaz?

Soru 19


Atatürk'ün, insanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak, insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek, yegane vasıta, onları birbirine yaklaştırarak, onları birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir."

Aşağıdaki bütünleyici ilkelerden öncelikle hangisiyle ilgilidir?

Soru 20


Soyadı Kanunu'nun kabulü ile

I. şeyhlik, dedelik, dervişlik gibi unvanların kaldırılması

II. çağdaş görünümün sağlanması

III. resmi işlerin kolaylaşması

durumlarından hangileri amaçlanmıştır?

Soru 21


Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ikilikleri önleme amacı taşımaz?

Soru 22


Kabotaj Kanunu'nun çıkarılmasının aşağıdaki konulardan hangisinin uzantısı olduğu savunulabillir?

Soru 23


Cumhuriyetin ilanıyla

I. yönetim şekli,

II. seçim sistemi,

lll. devletin dini

konularından hangileri ile ilgili anayasa değişikliği yapılmıştır?

Soru 24


I. Il. Beş Yıllık Sanayi Plam'nın hazırlanması

II. Kılık kıyafet düzenlemesinin yapılması

III. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

Bu inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 25


ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson'un barışın temel esaslarını ilan ettiği ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

Soru 26


1930'larda yaklaşan Alman tehlikesine karşı Fransa'nın kuleler ve yer altı sığınakları yaparak oluşturmaya çalıştığı savunma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


1986'da Ukrayna'da meydana gelen nükleer kaza aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mücahit doğ
Doğru: 27
100 Puan
hatip
Doğru: 23
85.1 Puan
cihangir kı
Doğru: 22
81.4 Puan
ikinciselcu
Doğru: 21
77.7 Puan
turgay çepe
Doğru: 21
77.7 Puan