KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII

KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII

KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII - çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII soruları cevapları

KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII


Soru 1


Kutlu Dağ denilen ve ülkeye bereket ve mutluluk verdiğine inanılan büyük bir kayanın hakanın izniyle Çinliler tarafından parçalanarak Türk yurdundan Çin ülkesine taşınmasının ve bu gelişmeden sonra Türk yurdunda yaşanan felaketlerin anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bilimin ilerlemesi için özgür düşünebilmenin şart olduğuna inanan, Gazneli Devleti hükümdarı Sultan Mesut'a El Kanun-ül Mesudi adlı astronomi eserini sunan, coğrafya ve matematik alanlarında da eserler veren Türk - İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Gulam birliklerinin olması

II. Donanma gücünün bulunması

III. Eyalet askerlerinin olması

Karahanlılar, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularının askeri yapıları incelendiğinde yukarıdakilerden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?

Soru 4


Kendi ailesi dışında ilk kez Çandarlı Halil'i kazasker, lalası Şahin Bey'i de beylerbeyi atayarak yeni bir gelenek başlatan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mısır Seferi öncesinde yaşanan gelişmelerden biridir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde uygulanan Devşirme Sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 7


Osmanlı mahkemelerinde kadıların tuttuğu "'kadı sicilleri" içinde bulunan ve içerisinde ailenin çocuk sayısı, mirasçıların durumu, birden fazla evliliğin hangi amaçla yapıldığı gibi bilgiler bulunan defter aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Birecik

II. Rusçuk

III. Süveyş

Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki şehirlerden hangilerinde tersane kurulmuştur?

Soru 9


Kudüs ve çevresindeki patriklere bölgeyi fethettikten sonra bir ferman göndererek patriklerin kendilerinde olan kilise, manastır ve diğer mekanları kullanmaya devam edebileceklerini; verilen yetkinin hiçbir şekilde ve hiçbir kimse tarafından bozulamayacağını belirten Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde mahalle veya köylerde hastalananların tedavisini, hastalık nedeniyle çalışamayanların bakımları ile kimsesizlerin ve yetimlerin korunmasını amaç edinen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Avrupa'da yaşanan,

I. Magna Carta'nın imzalanması,

ll. Yüzyıl Savaşları'nın yapılması,

lll. Fransız İhtilali'nin yaşanması

gelişmelerinden hangilerinin meydana geldiği dönemde Osmanlı Devleti'ne siyasi, sosyal, ekonomik ya da kültürel alanlarda etkisinin olduğu savunulabilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi'nden itibaren iltizam Sistemi'nin yaygınlaşmasının,

I. taşrada devlet denetimi ihtiyacının artması,

ll. Tımar Sistemi ile yetişen asker sayısının azalması,

lll. hazinenin nakit ihtiyacının karşılanması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 13


lll. Mustafa Dönemi'nde yapılan ıslahatlarda aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 14


II. Mahmut Dönemi'nde Klasik Dönem Osmanlı merkez teşkilatı yapılanmasında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeye dayanarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 15


I. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Mebusan Meclisi kurulmuş olsa bile halk mebus seçimine doğrudan katılamamıştır. diyen bir araştırmacı, bu duruma aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

Soru 16


Osmanlı Devleti'nde yaşanan göç hareketleri incelendiğinde 1877-1878 yıllarında bir milyon vatandaşın Kafkasya'yı terk ettiği görülmektedir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 17


Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim Paşa ve Ahmet Hamdi Akseki Osmanlı Devleti'nin parçalanmaktan kurtulması için aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin uygulanması gerektiğini savunmuşlardır?

Soru 18


Ermeni örgütlerinin resmi gazetesi olarak çalışan ve Ermenilerin yapacakları eylemleri Ağustos 1914'te bir beyanname şeklinde yayımlayarak Doğu Anadolu'da yaşanan karışıklıkları tetikleyen basın kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında,

I. Wilson ilkeleri'ne güvenilmesi,

II. Almanya ile kara bağlantısının kopması,

III. İzmir'in işgal edilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 20


Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden daha sonra yaşanan bir gelişmedir?

Soru 21


Milli Mücadele Dönemi'nde aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurtuluşunun diplomatik yollarla sağlandığı savunulabilir?

Soru 22


Lozan Barış Antlaşması'nda,

I. Suriye,

ll. Bulgaristan,

lll. Yunanistan

devletleri ile olan sınırlardan hangileri Lozan öncesinde imzalanan antlaşmalar dikkate alınarak belirlenmiştir?

Soru 23


1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile aşağıdaki gelişmelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz?

Soru 24


Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez?

Soru 25


Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi 1923 - 1938 yılları arasında TBMM başkanlığı görevinde bulunanlardan biridir?

Soru 26


Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte özerk yapıda yönetimler kurarak varlığını devam ettiren Türk cumhuriyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 27


SSCB'nin liderliğinde 1929'da imzalanan Litvinov Protokolü'nde aşağıdaki devletlerden hangisi yoktur?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

said kaya
Doğru: 27
100 Puan
mehmet s mu
Doğru: 27
100 Puan
mücahit doğ
Doğru: 27
100 Puan
hedef 90+
Doğru: 27
100 Puan
sıratimüsta
Doğru: 25
92.5 Puan