KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018

KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018

KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018 - çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018 soruları cevapları
KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018

KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018Soru 1


MÖ 3000 ile MÖ 1700 arasına varlığı tarihlenen Orta Asya kültür merkezidir.

Altay- Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlar­ da gelişmiştir.

Bölgedeki Kural ve Kuyum kurganlarında yapılan kazılarda birçok bilgiye ulaşılmış, bu merkezin Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür merkezi olduğu tespit edilmiştir.

Özellikleri verilen kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam kültürüne ait eserler arasında gösterilemez?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde yaşanan bir gelişme değildir?

Soru 4


Dönemin kaynakları aşağıdaki devletlerden hangisi­ni "ed- Devletü't Türkiyye" olarak adlandırmıştır?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin gelir gider dengesini değiştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz?

Soru 6


I. Kazasker

ll. Kadı

lll. Şeyhülislam

Osmanlı Devleti'nde, yukarıdakilerden hangilerinin kararlarının hukuk sistemi içerisinde belirleyici bir role sahip olduğu savunulabilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'ne ait mimari yapılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nin Klasik Dönem sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Başlangıçta cebeci ve topçu ocaklarına bağlı olarak istihdam edilen ancak İstanbul'un fethinden sonra müstakil bir ocak haline getirilen el bombalarının hazırlanması ve kullanılmasından sorumlu askeri birlikler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Orta Çağ Avrupa'sında toplumsal sınıflar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde feodal yapının oluşmasını,

I. Dirlik,

ll. Müsadere,

III. Devşirme

sistemlerinden hangilerinin usulüne uygun bir şekilde uygulanmasının doğrudan engellediği savu­nulabilir?

Soru 12


"Macar Mültecileri Sorunu", Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'sı arasında yaşanan aşağıdaki savaşlardan hangisinin nedenleri arasında yer almıştır?

Soru 13


1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasının,

I. Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki toprakları­nın jeopolitik öneminin artması,

ll. Karadeniz'deki Osmanlı egemenliğinin sona ermesi,

lll. Akdeniz limanlarının yeniden canlanması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 14


Tanzimat Dönemi'nde Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması ve taşra yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla,

I. merkezi otoritenin güçlendirilmesi,

II muhtarlıkların kurulması,

lll. yerel güçlerin etkinliğinin kırılması

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

Soru 15


Aşağıda verilen antlaşmalardan hangisinde Os­manlı Devleti'nin herhangi bir azınlığa veya bölgeye ayrıcalık ya da bağımsızlık hakkı tanıdığı savunulamaz?

Soru 16


Aşağıdaki yayınlardan hangisi ittihat ve Terakki Ce­miyetinin lehine propaganda yapmıştır?

Soru 17


Raif Hoca ve Süleyman Nazif tarafından İstanbul'da kurulan, Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük eden, Türkçe ve Fransızca gazeteler yayımlayarak kamuoyu oluşturmayı amaçlayan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in imzası ile İstanbul Hükumetine "İzmir'in işgalinin haklı gerekçesinin bulunmadığı" yönünde bir uyarı yapıl­mıştır?

Soru 19


İkinci İnönü Muharebesi'nde kazanılan başarı,

I. Milli Mücadele'ye katılımın artması,

ll. Türk ordularının hazırlıksız bir şekilde taarruza girişmesi,

lll. TBMM'nin İtilaf Devletleri ile ilk kez resmi görüşme yapması

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele'nin mali kaynakları arasında yer almaz?

Soru 21


Atatürk Dönemi'nde yaşanan iç politikadaki gelişmelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 22


Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçü düşünce sistemi ile bağdaşmaz?

Soru 23


İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır:

Milli bankaların kurulması

Teknik eğitimin geliştirilmesi

Planlı ekonominin uygulanması

Madenlerin işletilmesi için tedbirler alınması

Aşağıdakilerden hangisi bu kararlar doğrultusunda Atatürk Dönemi'nde atılan adımlardan biri değildir?

Soru 24


Cumhuriyet Dönemi'nde toplumsal alanda yapılan inkılaplarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?

Soru 25


Mustafa Kemal Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nde tutulan naaşının Anıtkabir'e nakledildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


Montrö'de yapılan Boğazlarla ilgili görüşmelere aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

Soru 27


İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'in uygula­dığı "Yatıştırma Politikası" aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Paylaş

KPSS Tarih Deneme Sınavı 2018 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nart84
Doğru: 27
100 Puan
Numan
Doğru: 27
100 Puan
nazli_soner
Doğru: 27
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 27
100 Puan
buse12
Doğru: 26
96.2 Puan
KPSS Tarih Testleri