KPSS Tarih Deneme Sınavı III çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı III



Soru 1


I. Avarlar

II. Hunlar

III. Karluklar

yukarıdakilerden hangileri Avrupa'da devlet kurmuşlardır?

Soru 2


I. Göç

II. Ticaret

III. Savaş

yukarıdakilerden hangileri kültür alış-verişinde etkili olmuştur?

Soru 3


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi kurultayda alınan kararları uygulamakla görevlidir?

Soru 4


I. Candar

II. Hacip

III. Silahdar

Anadolu Selçuklu Devletinde yukarıdaki görevlerden hangileri devlet hazinesinden maaş alırlardı?

Soru 5


I. Güvenlik

II. Maliye

III. Askerlik

yukarıdaki alanlardan hangilerinde ikta sisteminden faydalanılmıştır?

Soru 6


Osmanlı'nın Bizans'la yaptığı ilk savaş, kazandığı ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı'da ilk rasathaneyi açan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Matba-i amirenin kurulması

II. Ekber ve erşed sisteminin getirilmesi

III. İlk defa iç borçlanmaya gidilmesi

yukarıdaki gelişmelerden hangileri 18. yy'da gerçekleşmiştir?

Soru 9


-Osmanlı'da insan haklarıyla ilgili atılan ilk adımdır.

-Osmanlıcılık siyaseti yolunda atılan ilk adımdır.

-Eşit vatandaşlık sistemi getirilmeye çalışılmıştır.

yukarda özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Tezhip

II. Bitkisel motifler

III. İnsan figürleri

IV. Hat

Selçuklular döneminde hangileri dini mimaride kullanılmıştır?

Soru 11


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlının dağılmasına, yeni Türk Devletinin kurulmasına en çok katkı sağlamıştır?

Soru 12


Osmanlının Almanya'ya yanaşması üzerine İngiltere aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlının toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçip Rusya’yı balkanda Osmanlıya karşı serbest bırakmıştır?

Soru 13


I. Jeopolitik güç

II. Askeri teknik güç

III. Dini güç

Almanya'nın I. Dünya savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istemesinde Osmanlının yukarıdaki özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 14


I. Ege adaları

II. Bulgaristan

III. Kırıkkale-Edirne

IV. Karadağ

yukarıdakilerden hangileri I. Balkan savaşı sonucunda kaybedilmiştir?

Soru 15


Mondros Ateşkes antlaşması sonrasında kurulan azınlık cemiyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 16


Amasya genelgesinin;

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir

II. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

III. İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir

gibi maddelerinden hangileri kurtuluş savaşını gerekçesini belirtmektedir?

Soru 17


I. Amasya görüşmeleri

II. Sivas Kongresi

III. Misakı Milli kararlarının alınması

yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 18


Vatan topraklarının bölünmez bir bütün olduğu kararı ilk kez nerde alınmıştır?

Soru 19


I. Hıyanet-i vataniye kanunu

II. Takrir-i sükun kanunu

III. İstiklal mahkemeleri

yukarıdakilerden hangileri I. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasındadır?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi istiklal mahkemelerinin özelliklerinden değildir?

Soru 21


"Ordumuzun kararı taarruzdur fakat biz bunu şimdilik erteliyoruz. Çünkü hazırlıklarımız henüz tamamlanmadı. Yarım hazırlıkla taarruza geçmek hiç taarruz etmemekten daha fenadır."

Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaştan sonra söylemiştir?

Soru 22


I. VI. Mehmet Vahdettin

II. Abdülaziz

III. II. Abdülhamit

IV. Abdülmecit Efendi

yukarıdaki padişahlardan hangileri meclis kararıyla görevden alınmıştır?

Soru 23


Lozan'da yapılan görüşmelerde;

I. Boğazlar

II. Patrikhane

III. Kapitülasyonlar

gibi konulardan hangileri misakı milliye aykırı olarak çözülmüştür?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından değildir?

Soru 25


I. Nüfus mübadelesi

II. Yabancı okullar

III. Hatay sorunu

Türkiye yukarıdakilerden hangilerini çözümü için milletler cemiyetine başvurmuştur?

Soru 26


I. Medeni kanun

II. Saltanatın kaldırılması

III. Tevhidi Tedrisat

yukarıdakilerden hangileri hem halkçılık hem de laiklikle ilgilidir?

Soru 27


Lozan anlaşmasının boğazlarla ilgili;,

I- Başkanı Türk olan bir komisyon kurulacaktır

II- Boğazların her iki yakasında askersiz bir bölge oluşturulacaktır

III- Boğazlar tüm ticaret gemilerine açık olacaktır

maddelerinden hangilerinin Türk devletinin egemenlik haklarını zedelediği savunulabilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı III çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı III çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Tarih Deneme Sınavı III soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı III sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı III sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Tarih Deneme Sınavı III çöz. KPSS Tarih Deneme Sınavı III soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı III sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı III test sorularını çöz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı III Soruları

2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı III