KPSS Tarih Deneme Sınavı 1

KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz.KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz. KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 online çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 Çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz. KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 çöz

Online KPSS Tarih Deneme Sınavı 1 Soruları çöz

Soru 1


Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'un doğumundan itibaren hayatı ve babası Karahan ile yaptığı mücadele anlatılır.

Bu mücadelede Oğuz Kağan'ın temsil ettiği tarihi kişilik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Orta Asya Türk devletlerinde devletin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuzluklar yaşanmasına neden olmuştur?

Soru 3


I. Divanu Lugatı-Türk

II. Kitabu Cevahiri'n Nahv fi Lugati't Türk

III. Muhakemetü'l Lugateyn

Yukarıdaki eserlerden hangileri Kaşgarlı Mahmut'a aittir?

Soru 4


Kanuni Sultan Süleyman tahtı ele geçirmek için düzen kuran oğlu Bayezit'e "Geleceğin için her şeyi Allah'a bırakmalısın çünkü hükümdarları ve yönetimlerini düzenleyen kişiler değil, Allah'ın takdiridir. Allah ülkenin benden sonra senin olmasını istemişse yaşayan hiç kimse bunu engelleyemez." demiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak

I. İlk Türk devletlerinde görülen "Kut" anlayışına benzer bir anlayış bulunmaktadır.

ll. Ailenin reisi aynı zamanda devletin yöneticisidir.

lll. Hükümdar olmak için töreyi değiştirmek gerekir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Yeniçeri Ocağının en büyük komutanının ocakla ilgili işleri görüşmek ve şikayetleri dinlemek üzere topladığı divan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatı ile ilgili değildir?

Soru 7


I. Ebru

ll. Minyatür

lll. Tezhip

Yukarıdakilerden hangileri kitap süsleme sanatları arasında yer alır?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde ana yolların denetimini ve güvenliğini sağlayan görevlilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Anadolu'da XVII. yüzyılda yaşanan "Büyük Kaçgun"un en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


II. Mahmut Dönemi'nde Fransa ve Rusya Osmanlı Devleti'nin topraklarını Tilsit Antlaşması ile paylaşmışlardır.

Bu durum karşısında Osmanlı Devleti'nin İngiltere'yle imzaladığı karşılıklı yardım antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde yaşanan yeniliklerden biri değildir?

Soru 12


İlk Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Umumi aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde açılmıştır?

Soru 13


Aşağıdaki savaşlardan hangisinin başlaması Osmanlı Devleti'nin İtalya ile Uşi Antlaşması'nı imzalamasına ortam hazırlamıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk hayattayken yazılan ilk biyografisi ve yazarı birlikte verilmiştir?

Soru 15


I. Dünya Savaşı sırasında General Townshend komutasındaki 13.300 İngiliz askerinin esir alındığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Ali Rıza Paşa Hükümetinin onayına sunulmuştur?

Soru 17


Meclise "Türkiye Büyük Millet Meclisi" adının verilmesi,

I. Bir hanedan ismi kullanılmak istenmemiştir.

ll. Meclisin üzerinde bir güç yoktur.

III. Meclis ulusu temsil etmektedir.

yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

Soru 18


İnebolu'daki aşağıdaki meslek gruplarından hangisine Kurtuluş Savaşı'na katkılarından dolayı istiklal madalyası verilmiştir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı'nda tartışılan konulardan biri değildir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisinin milli egemenlik yolunda atılan adımlarla bağlantısı kurulamaz?

Soru 21


Vasıf Çınar "Bir milletin kültür ve milli eğitim siyasetinde, milletin fikir ve duygu bakımından birliğini sağlamak için öğretim birliği en doğru, en bilimsel ilkedir. Bir milletin fertleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir." demiştir.

Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde tarım alanında yapılan çalışmalardan biridir?

Soru 23


Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alıp nakletme ve kıyılarda, limanlar içinde veya arasında kılavuzluk ve diğer liman hizmetlerini yapma hakkının Türk gemi ve taşıtlarına verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar arasında yer almaz?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi 1923 - 1932 yılları arasında Türk dış politikasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Soru 26


Aşağıdaki devletlerden hangisi Doğu Bloku'nda yer almaz?

Soru 27


I. Birleşmiş Milletlerin kurulması

II. Cominform'un kurulması

III. Varşıva Paktı'nın kurulması

IV. SSCB'nin Çekoslavakya'yı işgal etmesi

Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: