2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı X

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı X

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı X - çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı X soruları cevapları
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı X

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XSoru 1


- Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi

- İlk kez "Sultan" unvanının kullanılması

- Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devleti olması

- Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi

Yukarıda verilen bilgilerle ait oldukları devletler eşleştirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

Soru 2


Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde yapılan 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan Türk beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3


Türk - İslam devletlerinin ortaya koyduğu aşağıdaki eserlerden hangisinin toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğu savunulamaz?

Soru 4


Anadolu Selçukluları Döneminde Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi yerleşim merkezlerinin gelişmesinde,

I. verimli topraklara sahip olmaları,

II. Türkmenlerin buralara yerleştirilmeleri,

III. ticaret yolları üzerinde bulunmaları

durumlarından hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


Dirlik sisteminde toprağın mülkiyeti devlete, tasarrufu köylüye aitti. Buna karşın köylünün de bir takım yükümlülükleri bulunmaktaydı.

Aşağıdakilerden hangisi köylünün devlete karşı yükümlülükleri arasında ver almaz?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde esnaf ve zanaatkarlara mesleki bilgilerini geliştirmelerinde yardımcı olan ve iş ahlakını ön planda tutan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan edilmesiyle, Müslümanlar ile eşit hale getirilmelerine rağmen azınlıkların verilen bu hakları yeterli bulmamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde yaşanan;

I. Sened-i İttifak'ın imzalanması,

II. Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması,

III. lslahat Fermanı'nın ilanı,

IV. Kanunuesasi'nin kabulü

gelişmelerinden hangileri "Osmanlıcılık" fikir akımıyla örtüşür?

Soru 9


Osmanlı Devletinde XIX. yüzyılda görülen değişimlerin topluma yansımaları arasında,

I. halk arasında eşitliğin sağlanması,

II. kadınlar için meslek okullarının açılması,

III. medrese eğitimine geçilmesi

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 10


I. İzmir Redd-i İlhak

I. Milli Kongre

III. Kilikyalılar

Yukarıdaki ulusal cemiyetlerden hangilerinin Yunanlıların "Megola İdea"yı gerçekleştirme düşüncesine karşı mücadele verdiği söylenebilir?

Soru 11


Osmanlı yönetiminin, ulusal meclisin çalışmasını önlemek ve Milli Mücadele'yi çökertmek amacıyla bizzat çıkardığı isyanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 12


Osmanlı ordusunda birçok savaşa katılan Mustafa Kemal'in Türk Kurtuluş Savaşı'nda ilk kez yönettiği mücadele, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi'nde düzenli ordunun bulunmaması, halkın bazı liderler etrafında toplanarak direniş başlatmasında etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Güney Cephesi'nde mücadele veren liderlerden biri olamaz?

Soru 14


Sakarya Savaşı öncesinde Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanmasıyla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'nin düzenli ordularının ilk zaferi olan I.İnönü Savaşı'nın bir sonucu değildir?

Soru 16


TBMM Hükümeti'nin Rusya ile imzalamış olduğu "Moskova Antlaşması"nın, aşağıdaki maddelerinden hangisi, siyasi alanda birlikte hareket edileceğinin açık kanıtıdır?

Soru 17


Milli Mücadele Dönemi'nde görülen;

I. TBMM'nin açılması,

II. saltanatın kaldırılması,

III. halifeliğin kaldırılması,

IV. çok partili hayat denemeleri

gelişmelerinden hangileri, Cumhuriyet rejimine geçişi kolaylaştıran aşamalar arasında yer almaz?

Soru 18


Parti programında "Partimiz dini inançlara saygılıdır." ibaresine yer vererek, eski düzen yanlılarının desteğini sağlayan ve Şeyh Sait lsyanı'nda rolü bulunduğu gerekçesiyle kapatılan siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Birinci Dünya Savaşı’nda, ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olan Rusya’ya İtilaf Devletleri yardım götürmek amacıyla,

I. Kanal,

II. Çanakkale,

III. Hicaz

cephelerinden hangilerini açmışlardır?

Soru 20


Osmanlı Devleti'nde ilan edilen lslahat Fermanı ile eğitim alanında ikilik ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanda yaşanan ikiliği yok etmeye yönelik bir inkılap hareketi olabilir?

Soru 21


I. Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.

II. Boğazlar'da bir komisyon oluşturularak Türklere hiçbir hak tanınmamıştır.

III. Boğazlar Komisyonunun başına Türkler getirilmiştir.

IV. Boğazlar'ın yönetimi tamamen Türklere bırakılmıştır.

Boğazlar'la ilgili yukarıda verilen gelişmelerin doğru olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 22


Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikler arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 23


"Büyük davamız, en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarda değil, düşüncelerde de köklü bir inkılap yapmış olan Türk milletinin idealidir ... "

Atatürk'ün bu sözleriyle, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

Soru 24


Atatürk Dönemi'nde Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmasına rağmen halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için tam olarak uygulanamamıştır.

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

Soru 25


Atatürk'ün yaşadığı dönemde, Misakımilli'ye uygun olarak yaşanan en son gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


I. Ekmek karnesi uygulaması

II. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanamaması

III. Köy Enstitüleri Yasası’nın çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı ile Türkiye’de ekonomik olumsuzlukların yaşanmaya başladığını kanıtlamaktadır?

Soru 27


Il. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan;

I. Birleşmiş Milletler,

II. Kuzey Atlantik Paktı,

III. Varşova Paktı,

IV. Avrupa Ekonomik Topluluğu

gibi uluslararası kuruluşlardan hangilerine Türkiye Cumhuriyeti'nin üyeliği söz konusudur?

Paylaş

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı X sorularını online çözebilirsiniz.