KPSS Tarih Dış Politika Testi I

KPSS Tarih Dış Politika Testi I

KPSS Tarih Dış Politika Testi I - çöz

KPSS Tarih Dış Politika Testi I soruları cevapları
KPSS Tarih Dış Politika Testi I

KPSS Tarih Dış Politika Testi ISoru 1


1939-1945 yılları arasında yaşanan II.Dünya Savaşı’nın, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde;

I. üretimin düşmesi sonucu karne uygulamasının başlaması

II. II. beş yıllık kalkınma planının kesintiye uğraması

III. dış borçlar sorunun tekrar gündeme gelmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenemez?

Soru 2


Balkan Antantı'nın imzalanmasında;

I. İtalya'nın saldırgan politikası

II. Nazi iktidarının etkisi

III. Bulgaristan'ın yayılmacı bir siyaset izlemesi

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 3


Lozan Barış Anlaşması'nın ardından yaşanan yabancı okullar sorununda,

I. Yabancı okullarda okutulan Türkçe, Tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması

II. Fransa'nın Papalığı devreye sokarak bu kararın uygulanmasını engellemeye çalışması

III. Karara uymak istemeyen Fransa ve diğer devlet okullarının kapatılması

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

Soru 4


Aşağıda kilerden hangisi Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 5


I. Miletler Cemiyeti'ne üye olunması

II. Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'nin yapılması

III. Balkan Antantı'nın imzalanması

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'nin ülke güvenliğini korumaya yönelik atmış olduğu adımlar arasında gösterilebilir?

Soru 6


Mustafa Kemal, "Milli dış siyasetimizi ütopik emeller peşinde koşarak oluşturamayız." demiştir.

Buna göre,

I. boğazlardaki uluslararası komisyonun kaldırılmak istenmesi,

II. Hatay'ın Anavatana katılmak istenmesi,

III. dünya barışının sağlanmak istenmesi

durumlarından hangileri Atatük'ün dış politikada belirlediği hedefler arasında gösterilebilir?

Soru 7


I. Türkiye'nin Balkan Antantı'na katılması

II. Boğazlardaki uluslararası komisyonun kaldırılması

III. Nüfus mübadelesi sorununun barışçı yollarla çözülmesi

Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri Türkiye'nin egemenlik haklarının sınırlamasının sona ermesi yönünde yapılan çalışmalar arasında gösterilebilir?

Soru 8


Türkiye Cumhuriyeti'nde 1930-1939 yılları arasında yaşanan olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisinde I.de verilen II.ye ortam hazırladığı savunulamaz?

Soru 9


I. Osmanlı borçlarının tamamını ödemeyi hedeflemesi

II. Her alanda milli bağımsızlığı gerçekleştirmek istemesi

III. Uluslararası hukuka bağlı kalmayı hedeflemesi

Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika hedefleri arasında olduğu söylenemez?

Soru 10


I. Şeyh Sait İsyanı'nın etkisiyle Musul Sorunu'nun İngiltere lehine çözümlenmesi

II. Halifelik makamının kaldırılmasından dolayı TBMM'nin tepkilerle karşılaşması

III. Laik devlet düzeninin kurulmak istenmesi nedeniyle bazı çevrelerce eleştirilerin yapılması

Yukarıdaki durumlardan hangileri Yeni Türk Devleti'nin karşılaştığı iç sorunların dış politikayı olumsuz etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 11


Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan,

I. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak

II. Fener patrikhanesi yabancı kiliselerle ilişki kurmamak şartı ile İstanbul'da kalabilecek

III. Yabancı okullar milli eğitim sistemine bağlı olacak, bu okulları Türk müfettişler denetleyecek

maddeleri eğitim, siyasi ve ekonomi alanlarıyla ilişkisi bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Soru 12


1939'da Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının,

I. Misak-ı Milli'den verilen tavizin geri alınması,

II. bugünkü Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi,

III. Türkiye'nin yayılmacı bir siyaset izlemesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 13


Türkiye Cumhuriyeti'nin 1920-1930 yılları arasında dış politikada elde ettiği,

I. Boğazların yönetimi başkanlığını bir Türk'ün yapacağı uluslararası bir komisyona bırakılacak

II. Hatay'da özerk bir yönetim kurulacak

III. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak

yararlarından hangileri bu dönemde ülke toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamadığını göstermektedir?

Soru 14


Türkiye Cumhuriyeti 1923-1930 yılları arasında meydana gelen yabancı okullar meselesinde;

"Bu okullarda okutulacak dersler Türkçe olacak ve bu okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecek" kararı alınmıştır.

Bu kararla Türkiye'nin,

I. yabancıların ülkeden uzaklaşmasını sağlama,

II. Türkiye'nin iç işlerine yabancı devletlerin müdahalesine engel olma,

III. eğitimde milli bağımsızlık ilkesini gerçekleştirme

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulamaz?

Paylaş

KPSS Tarih Dış Politika Testi I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gerken
Doğru: 14
100 Puan
kadir aksoy
Doğru: 14
100 Puan
mustafa bde
Doğru: 14
100 Puan
alper taşcı
Doğru: 14
100 Puan
ismail asla
Doğru: 14
100 Puan