KPSS Tarih Test Soruları II

KPSS Tarih Test Soruları II

KPSS Tarih Test Soruları II - çöz

KPSS Tarih Test Soruları II soruları cevapları

KPSS Tarih Test Soruları II


Soru 1


Türkiye Selçuklularında Hıristiyan halk arasında zanaatkarlık ve esnaflık yapan kimseler de vardı. Bunlar da Müslüman unsurlar gibi esnaflık kurallarına uygun şekilde çalışıyorlardı.

Selçuklu halkı ile ilgili bu bilgi,

I. Gayrimüslimler ekonomik yaşamın bir parçası olarak görülmüşlerdir.

II. Hıristiyan esnaf devlet denetimine tabi olmamıştır.

III. Hıristiyanlar zaman içinde ekonomik zenginliklerini artırmışlardır.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi boyunca,

I. Rumeli egemenliğini pekiştirme,

II. Anadolu Türk birliğini kurma,

III. Bizans Devleti'nin egemenlik alanını daraltma

hedeflerinden hangilerine dönük politikalar izlediği söylenemez?

Soru 3


Sokullu Mehmet Paşa, Osmanlı egemenliği altına alınan Kıbrıs'a, Konya ve Karaman bölgesinden götürülen Türk ailelerin yerleştirilmesini sağlamıştır.

Bu girişimin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 4


XVI. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a su getirilmesi gibi faaliyetlerle şehrin çekiciliği artmış, bu yüzden Osmanlı yönetimi 1567'de İstanbul'a göç edip yerleşme yasağı koymuştur.

Bu uygulama,

I. köyden kente göç olgusunu kontrol altında tutma,

II. ülkede nüfus dengelerini koruma,

III. asker ihtiyacını daha kolay karşılama

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

Soru 5


Anadolu’da Mondros Ateşkesi'nin ardından yaşanan işgallere karşı Kuva-yı Milliye hareketinin şekillenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir?

Soru 6


Yunanlıların XIX. yüzyılda Osmanlı yönetimine karşı isyan etmesinde,

I. Avrupalı devletler tarafından bağımsızlık için kışkırtılmaları,

II. milliyetçilik düşüncesinin etkisinde kalmaları,

III. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması

durumlarından hangileri rol oynamıştır?

Soru 7


Osmanlılar 1448 yılında yaşanan II. Kosova Savaşı'nda Balkan devletlerine karşı büyük bir zafer kazanmıştır.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Soru 8


Avrupa’da yaşanan,

I. devletler arasındaki ekonomik ve siyasi çekişmelerin artması,

II. Papa’nın siyasi alandaki etkinliğinin sona ermesi,

III. feodal yönetimlerin ortadan kalkması,

gelişmelerinden hangilerinde, sömürgecilik girişimlerinin hız kazanması doğrudan rol oynamıştır?

Soru 9


Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarının İslam öncesi dönemde ihraç ettikleri ürünler daha çok canlı hayvan, et ve deri idi. Buna karşılık dışarıdan giyim eşyaları ve tahıl ürünleri satın alınıyordu.

Bu durum,

I. Türklerde tarım üretiminin yeterince yaygın olmaması,

II. Türk topluluklarının temel geçim kaynağının hayvancılık olması,

III. Türklerde askeri yapının güçlü olmasına önem verilmesi

olgularından hangilerinin bir sonucudur?

Soru 10


I. Macarların Hıristiyanlığı kabul ederek Slav kültürünü benimsemeleri

II. Moğolların Uygur alfabesini kullanmaları

III. Balkanlarda konuşulan bazı dillerde çok sayıda Türkçe kelime bulunması

Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk topluluklarının tarihi süreç içinde etkileyen konumunda yer aldığının kanıtıdır?

Soru 11


Hz. Ömer Dönemi'nde ikta sistemi askeri boyut kazanmış, yeni fethedilen toprakların vergi gelirleri, askerlere maaş olarak ayrılmıştır. Bununla birlikte istila dolayısıyla sahipsiz kalan topraklar da işletilmek ve vergisi ödenmek kaydıyla özel kişilere terk edilmiştir.

Bu uygulamanın,

I. devlet hazinesinden yapılan masrafların azaltılması,

II. tarım üretiminde sürekliliğin sağlanması,

III. devletin gelirlerinin artırılması

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 12


Türkiye Selçukluları, Avrupa'da XX. yüzyıl başlarına kadar görülen geniş topraklara sahip soylu sınıfının ve topraksız köylü sınıfının Anadolu topraklarında oluşmasına imkan tanımamıştır.

Selçukluların bu politika ile aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri söylenebilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Test Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

esra karama
Doğru: 12
100 Puan
hümeyra nur
Doğru: 12
100 Puan
özlem korkm
Doğru: 12
100 Puan
деревце зве
Doğru: 11
91.6 Puan
anasınıfı ö
Doğru: 11
91.6 Puan