İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 5

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 5

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 5 - çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 5 soruları cevapları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 5


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ana yurttan değişik bölgelere göç etmelerinde etkili olmamıştır?

Soru 2


Asya Hun Devleti'nde yaşanan,

I. Türklerin bir bayrak altında toplanması,

II. İpek Yolu denetiminin Çin'e geçmesi,

III. Askeri alanda onlu sistemin uygulanması gelişmelerinden hangilerinin,

Hunların ekonomik faali­yetlerini doğrudan etkilediği söylenebilir?

Soru 3


Asya Hun Devleti'nin hükümdarlarından Çi-Çi, "Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü Türkler kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir görür. Savaşçılığımız sayesinde adı yabancıları titreten millet olduk . Biz ölsek de, çocuklarımız , torunları­mız diğer kavimlerin efendisi olacaktır." demiştir.

Buna göre, Türklerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılamaz?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerin göçebe yaşamalarının bir sonucu olarak değerlendiri­lemez?

Soru 5


Uygurların,

I. Maniheizm ve Budizm'i benimsemesi,

II. Yerleşik hayata geçmesi,

III. Tarım faaliyetlerinde bulunması özelliklerinden hangileri,

Uygurların Çinlilerden etkilendiğinin doğrudan kanıtıdır?

Soru 6


Eski Türk devletlerinde, siyasi, askeri ve ekonomik konuların görüşüldüğü en üst yönetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Tuna Bulgarları

II. Macarlar

III. Kutluklar

Yukarıda verilen Türk topluluklarından hangilerinin Hristiyanlık dinini benimsediği söylenebilir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?

Soru 9


Eski Türk topluluklarının göçebe yaşam tarzını benimsediği düşünülürse, aşağıdakilerden hangisinin hü­kümdarlık sembolü olduğu söylenemez?

Soru 10


Türk Tarihi'nde ilk kez düzenli ordu birlikleri oluşturan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Türk Tarihi'ne ait,

I. Divan-ı Hikmet,

II. Kutadgu Bilig,

III. Yenisey Yazıtları

eserlerinden hangilerinin İslamiyet öncesi Türk tarihi­ ne ait olduğu söylenebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün başlama­sında etkili olan Türk hükümdarıdır?

Soru 13


Orhun Abideleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 14


Türk devletlerinde, dini ve ulusal günlerde, ayrıca kazanı­lan zaferlerden sonra tüm milletin katıldığı şölenler düzenlenirdi.

Toy adı verilen şölenlerin düzenlenmesi aşağıdakiler­den hangisinin güçlenmesini sağlamıştır?

Soru 15


İslamiyet öncesi Türk toplulukları ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisinin Türklerin inanç sis­temiyle bir ilgisi olamaz?

Soru 16


I. Saban

II. Tahıl öğütme taşı

III. Orak

Yukarıda verilen malzemelerden hangilerinin varlığı Uygurların yerleşik yaşama geçtiğinin kesin kanıtıdır?

Soru 17


Eski Türk topluluklarında cenazelerde ve ulusal yas günlerinde düzenlenen törenlere ne ad verilmiştir?

Soru 18


I. Tek tanrı inancı vardır.

II. Ölümden sonra yaşam anlayışı hakimdir.

III. Ateş en önemli unsurudur.

Yukarıdakilerin hangileri Göktanrı inanışının özellikleri arasında gösterilebilir?

Paylaş

Etiketler:
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

irem500
Doğru: 18
100 Puan
öznur yalçı
Doğru: 18
100 Puan
ycmcli
Doğru: 18
100 Puan
zayşe
Doğru: 18
100 Puan
ezgicann
Doğru: 18
100 Puan