İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 10 Soruları çöz

Soru 1


I. Göktürkler - Ergenekon

II. Uygurlar - Bozkurt

III. Kırgızlar- Manas

IV. İskitler - Göç

V. Asya Hun -Türeyiş

Yukarıda verilen devlet - destan eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

Soru 2


Eski Türklerde toplumda sosyal sınıf farklılıklarının görülmediğini,

I. büyük toprak sahiplerinin bulunmaması,

II. askerliğin ayrı bir meslek olarak görülmemesi,

III. din adamlarının ayrıcalıklarının olmaması

durumlarından hangileri kanıtlar niteliktedir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özelliklerinden değildir?

Soru 4


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu teşkilatlanması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Orta Asya Türk devletlerinde boy beylerinin katılımı ile oluşan kurultay, kağan ya da hatun başkanlığında, devlet işlerinin görüşüldüğü bir kurum özelliği gösterirdi. Kurultayda son söz kağana aitti.

Bu bilgiler,

I. danışma niteliğinde bir kurumun var olması,

II. kurultayın siyasi, askeri ve dini kararlarının değişmez olması,

III. monarşik yönetimin güçlendirilmeye çalışılması

durumlarından hangilerinin göstergesi değildir?

Soru 6


Türklerde hakimiyet anlayışına göre hükümdara hükmetme hakkı ve yetkisi Tanrı tarafından verilmiştir. Türklerde kut sözü ile ifade edilen hakimiyet düşüncesi evrensel bir anlayışı da beraberinde getirmiştir.

Bu bilgilere göre

I. Türk hükümdarları bütün dünyayı idare etmek için Tann tarafından tayin edildikleri inancını taşımaktadır.

II. Tanrı bağışladığı hükümranlık hakkını geri alabilmektedir.

III. Hükümdarın idare yetkisi töre ile sınırlandırılmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


I. Savaşçı yapının gelişmiş olması

II. Yazılı kültüre geç geçilmesi

III. Düzensiz Veraset Sistemi'nin uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yaşam tarzı olan göçebeliğin etkisiyle ortaya çıkan bir durumdur?

Soru 8


İslamiyet'ten önce Orta Asya'da aşağıdaki devletlerden hangileri yer almamıştır?

Soru 9


I. Hazine görevlisidir.

II. Sivil yöneticidir.

III. Yazışmalardan sorumludur.

Bu görevlerin ilgili görevlilerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Göktürklerin kültürel özellikleri göz önüne alındığında yaşadıkları coğrafyada yapılan kazılarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenemez?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri'nin özelliklerinden değildir?

Soru 12


İslamiyet öncesi Türk tarihinde,

I. Çin ile milletlerarası ilk antlaşmanın yapılması,

II. matbaanın kullanılması,

III. teşkilatlı bir ordunun kurulması

gelişmelerinden hangilerinin Asya Hun Devleti Dönemi'ne ait olduğu söylenebilir?

Soru 13


- Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlardır.

- Talas Savaşı'nda Abbasilerin yanında yer almışlardır.

- Yönetici kadro Museviliği benimsemiştir.

- Türk tarihinin ilk yazılı eserlerini ortaya koymuşlardır.

verilen özellikler aşağıdaki devletlerle eşleştirildiğinde hangi devlet dışarıda kalır?

Soru 14


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde feodal bir yapı ve köle sınıfının oluşmamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinin, devlet yönetiminde kesin bir veraset düzeni oluşturamamalarının sonuçlarından biridir?

Soru 16


Türklerin ana yurdunun sınırlarının tam olarak tespit edilememesinde,

I. Türklerin farklı devletlerle etkileşim içinde olması,

II. Türklerde atlı göçebe kültürün yaygın olması,

III. yazılı kültürün gelişmemiş olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisinde İstanbul'u kuşatan Türk toplulukları bir arada verilmiştir?

Soru 18


Türklerin,

I. geniş coğrafi bölgelere yayılmaları,

II. göçebe hayat sürdürmeleri,

III. dokuma ürünlerinde yetkinlik kazanmaları

özelliklerinden hangilerinin Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırdığı savunulabilir?

Paylaş

Etiketler: