KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9 - çöz

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9 soruları cevapları
KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9Soru 1


- Başkenti ilk zamanlarda Ötüken iken daha sonra Kara balasagun olmuştur.

- Türgişler ve Kırgızları egemenliği altına almışlardır.

- Moğolları kültürel yönden etkilemişlerdir.

Yukarıda özellikleri hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"Türk milleti" adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerini belirtir. Türk kültürü ve yasaları hakkında bilgi verir.

Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunları'nın yıkılışlarının en önemli ekonomik nedenidir?

Soru 4


- Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.

- Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.

- İlk defa yerleşik hayata geçmişlerdir.

Yukarıdaki verilen özellikler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Soru 5


- Madeni para kullanmışlardır.

- İlk defa İslamiyeti kabul etmişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk boyları aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 6


İslam öncesi Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ile Çin arasında sürekli savaşlar olmuştur.

Bu savaşların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


İslamiyet öncesinde Türk devletlerinde sosyal sınıf farklılıklarının görülmemesinde,

I. göçebe yaşam tarzının benimsenmesi,

II. törenin izin vermemesi,

III. yöneticilerin aynı zamanda asker olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 8


Orta Asya'da yaşayan Türkler'in Uygurlar zamanına kadar kalıcı eserler bırakamamalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


I. Avarlar

II. Peçenekler

III. Avrupa Hunları

Yukarıda verilen Türk Devletlerinden hangilerinin Bizans ile mücadelesi olmuştur?

Soru 10


Göktürk Devleti'nin Akhunlar'a karşı Sasaniler'le birlikte hareket etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Orta Asya'da kurulan Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletlerinin geleneklere göre ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Soru 12


İslamiyet öncesi dönemde Türk hükümdarlara,

I. melik,

II. sultan,

III. tanhu

unvanlarından hangilerinin verildiği söylenebilir?

Soru 13


• Orta Asya'daki Avar egemenliğine son vererek kurulmuştur.

• Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri bu döneme aittir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


- Bizans'la Margus ve Anatolius antlaşmaları yapılmıştır.

- Batı Roma'ya karşı Galya ve İtalya seferleri düzenlenmiştir.

- Bizans vergiye bağlanmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk devletine aittir?

Soru 15


Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan, şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm’in tanıtılması gibi konulan meclise getirmiş ancak bu görüşler mecliste reddedilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak Göktürklerle ilgili,

I. Hükümdarlar bazı inançlara ilgi duymaktadır.

II. Hükümdarın kararları tartışılabilmektedir.

III. Hükümdar ülkeyi demokrasi ile yönetmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 16


I. Oğuz Kağan Destanı -- Hunlar

II. Ergenekon Destanı -- Göktürkler

III. Tufan Destanı -- Sakalar

IV. Manas Destanı -- Kırgızlar

V. Türeyiş Destanı -- Uygurlar

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 9 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

onur kapusu
Doğru: 16
100 Puan
emre özkaya
Doğru: 16
100 Puan
anıl yalçık
Doğru: 16
100 Puan
furkan cive
Doğru: 16
100 Puan
büşra civel
Doğru: 16
100 Puan