KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test - çöz

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test soruları cevapları

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test


Soru 1


I. TBMM Dönemi'nde meclisin yasama, yürütme, yargı ve iç güvenlik alanlarındaki otoritesini artırmak amacıyla çeşitli merkezlerde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde 18 Eylül 1920 ile 17 Şubat 1921 tarihleri arasında İstiklal Mahkemelerinin kurulduğu söylenemez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden değildir?

Soru 3


5 Eylül 1920’de I.TBMM tarafından çıkarılan Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun kapsamında,

I. askerler hariç memuriyet ve mebusluğun aynı kişide olamayacağı,

II. meclisin görev süresinin dört yıl olduğu,

III. mebusların yılda mazeretsiz olarak 2 ay toplantıya katılamazlarsa üyeliklerinin düşeceği

maddelerinden hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 4


Mustafa Kemal, vilayetlere, sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir genelge ile Ankara’da bir millet meclisi açılacağını, İstanbul’un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisinden Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin de açılacak olan millet meclisine katılabileceklerini bildirmiştir.

Buna göre bu genelge aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

Soru 5


|. Saltanat makamı

II. Ulusal irade

III. İstanbul Hükümeti

I. TBMM kendisinin üstünde bir güç tanımamakla yukarıdakilerden hangilerini yok saymıştır?

Soru 6


İlk TBMM’nin otoritesinin arttığına,

I. İstanbul Hükümetinin yaptığı işlemleri yok sayması,

II. vergi oranlarını artırması,

III. üyeleri arasında gruplaşmaların olması

durumlarından hangileri kanıt oluşturur niteliktedir?

Soru 7


I. TBMM’nin kuvvetler birliği sistemini kabul etmesinin amaçları arasında,

I. meclisi milletin tek temsilcisi haline getirme,

II. çok partili hayata geçişi sağlama,

III. TBMM’nin yetkilerini İstanbul Hükümetinin yetkileriyle eşit tutma,

IV. hızlı ve işlevsel kararlar alma

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 8


Ankara’nın Kurtuluş Savaşinda merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 9


I. TBMM Döneminde Yeni Türk Devleti’nin ilk Genelkurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. TBMM Dönemi'nde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir?

Soru 11


İtilaf Devletlerinin hazırladığı Anadolu topraklarının paylaşımını içeren Sevr Antlaşmasının aşağıdakilerden hangisiyle fiilen geçersiz kılındığı savunulabilir?

Soru 12


I. Demokratik olma

II. Kurucu olma

III. Kanun koyucu olma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Birinci TBMM’ye aittir?

Soru 13


TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında,

I. Kuvayı-milliye birlikleri,

II. Kuvayı-seyyare birlikleri,

III. Düzenli ordu,

IV. Kuvayı-inzibatiye birlikleri

güçlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 14


Kurtuluş Savaşı sırasında Temsilciler Kurulunun,

I. İstanbul’da Mebusan Meclisinin açılması,

II. Sivas Kongresi’nin engellenmek istenmesi,

III. İlk TBMM’ye karşı isyanların çıkarılması

gelişmelerinin hangilerinden sonra İstanbul ile olan iletişimi kestiği savunulabilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mesut oğur
Doğru: 14
100 Puan
yusuf karag
Doğru: 13
92.8 Puan
kaptan sper
Doğru: 13
92.8 Puan
lokman kapl
Doğru: 13
92.8 Puan
erdinç hast
Doğru: 13
92.8 Puan