KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi soruları cevapları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi


Soru 1


Kuva-yı Milliye'nin kurulmasında;

I. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ülkenin tamamının işgale açık hale gelmesi,

II. Türk ordusunun terhis edilmesi,

III. Osmanlı Hükümeti'nin Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlayamaması gelişmeleri etkili olmuştur.

Buna göre, yukarıdakilerden hangileri Kuva-yı Milliye'nin kurulmasında askeri yetersizliğin etkili olduğuna kanıt olabilir?

Soru 2


Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un Anadolu'ya egemen değil, bağlı olması gerektiğini söylemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın bu görüşünü desteklemez?

Soru 3


Sivas Kongresi'nin toplanması

TBMM'nin açılması

Mebusan Meclisi'nin toplanması

Yukarıda verilenlerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 4


Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk halkının Mustafa Kemal'e duyduğu güvene;

I. Erzurum ve Sivas kongrelerinde Temsil Heyeti başkanlığına seçilmesi,

II. Komutanların genelge ve kongrelerde yanında yer alması,

III. 9. Ordu Müfettişliği'ne tayin edilmesi

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 5


Mustafa Kemal, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne Erzurum' dan milletvekili seçilmesine rağmen, İstanbul'a gitmemiş ve meclis çalışmalarına katılmamıştır.

Mustafa Kemal'in bu tutumunda;

I. meclis üyeleri arasında gruplaşmaların görülmesi,

ll. İstanbul'un itilaf devletlerinin denetimi altında bulunması,

III. Meclisin hükümet üzerindeki otoritesinin zayıf olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 6


Mustafa Kemal Paşa'nın "Milletin mukadderatında (geleceğinde) söz sahibi olabilecek ve sözünü yürütebilecek milli irade, ancak Anadolu'da doğabilir" sözüyle aşağıdaki gelişmelerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

Soru 7


Ulusal Mücadele döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

I. Amasya Genelgesi'nde "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir" kararı alınmıştır.

II. Sivas Kongresi'nde " Kuva-yı milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır." kararı alınmıştır.

III. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararları alınmıştır.

Bunlardan hangileri yeni bir devlet kurulmak istendiğine kanıt olabilir?

Soru 8


Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a geldiğinde şehir, İngilizlerin işgali altında olup bölgede Pontus çeteleri de faaliyet gösteriyordu.

Bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki girişimlerinden hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur?

Soru 9


Milli Mücadele'nin merkezi haline gelen Ankara'da 10 Ocak 1920'den itibaren "Hakimiyet-i Milliye" gazetesi yayımlanmaya başlanmıştır.

Milli Mücadele taraftarlarının bu gazetenin yayımlanmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

Soru 10


İhtilal; ülkedeki yönetim kurumlarının varlığını tanımayarak, bu kurumlara karşı gerekirse zor kullanılarak gerçekleştirilen başkaldırı hareketidir.

Buna göre, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemindeki kongrelerde veya genelgelerde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinin ihtilal niteliği taşıdığı savunulabilir?

Soru 11


Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan Başbakanı Venizelos'un izmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesini sağlamak için nüfus üstünlüğü ve tarihsel haklar konusunda öne sürdüğü bazı iddialar İngiltere, Fransa ve ABD tarafından kabul edilmiştir.

Buna göre, Venizelos'un böyle bir siyaset takip etmesinde;

I. yapılacak işgalleri haklı göstermek,

II. gizli antlaşmaları yürürlüğe koymak,

III. Yunanistan'ın yapacağı işgallerde Avrupa'nın desteğini sağlamak

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisinin Ulusal Mücadele'nin gerekçesi olduğu savunulamaz?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

seher çelik
Doğru: 12
100 Puan
tzubasha!
Doğru: 12
100 Puan
enis
Doğru: 12
100 Puan
aişe nur
Doğru: 12
100 Puan
metehanmeng
Doğru: 12
100 Puan