KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VII

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VII

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VII - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VII soruları cevapları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VII


Soru 1


TBMM’nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Doğu Cephesi'nin kapanması ile Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesinde etkili olmuştur?

Soru 2


Milli Mücadele Dönemimdeki,

I. Birinci İnönü,

II. Kütahya - Eskişehir,

III. Sakarya

muharebelerinden hangileri, halkın TBMM’ye olan güvenini artırarak Milli Mücadele’nin kazanılacağı inancını güçlendirmiştir?

Soru 3


Mustafa Kemal, devlet yönetiminde tek başına karar verebilme yetkisini aşağıdakilerden hangisiyle elde etmiştir?

Soru 4


I. Dış ülkelerden ekonomik destek sağlayabilme

II. Dünya kamuoyuna Misakımilli'yi duyurma

III. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılığı yaratma

Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin Londra Konferansı’na katılma amaçları arasında gösterilebilir?

Soru 5


Batılı devletlerce "Şark Meselesi" olarak adlandırılan ve Türklerin Anadolu’dan çıkarılmasını amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisiyle kesin olarak reddedilmiştir?

Soru 6


Mudanya Ateşkes Antlaşmasında yer alan "Doğu Trakya boşaltıldıktan sonra otuz gün içinde TBMM Hükümeti’ne teslim edilecektir." maddesinin,

I. Osmanlı Devleti’nin hukuken yok sayıldığı,

II. TBMM’nin siyasi gücünün arttığı,

III. Meclis hükümeti sisteminin benimsendiği

durumlarından hangilerini kanıtladığı savunulabilir?

Soru 7


Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır?

Soru 8


I. Mudanya Mütarekesi

Il. Londra Konferansı

III. Lozan Antlaşması

İsmet İnönü yukarıdakilerden hangilerinde TBMM’yı temsil etmiştir?

Soru 9


I. Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması

II. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

III. Mustafa Kemal’e "Gazi" unvanının verilmesi

Yukarıdakilerden hangilerinin II. İnönü Savaşından önce yaşanan gelişmeler arasında olduğu savunulabilir?

Soru 10


İngiltere’nin TBMM Hükümetini tanımamayı sürdürdüğü bir dönemde Fransa’nın TBMM Hükümeti’ne anlaşma teklif etmesi,

I. Doğu Anadolu’nun kurtarıldığı,

II. Fransa ve İngiltere arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı,

III. Fransa ile barış antlaşması imzalandığı

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 11


Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayımilllye birliklerinin,

I. Fransız,

II. Ermeni,

III. Yunan

güçlerinden hangileriyle mücadele ettikleri söylenebilir?

Soru 12


Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’nun dört bir yanında işgaller başlamasına rağmen düşmana karşı ilk direniş Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı olmuştur.

İlk direnişin Güney Cephesi’nde başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Milli Mücadele Döneminde TBMM imzaladığı,

I. Moskova,

II. Gümrü,

III. Ankara

antlaşmalarından hangilerini sıcak savaş yaşadığı bir devletle yapmıştır?

Soru 14


TBMM'nin Sevr Antlaşmasinın barış teklifi olarak kendilerine sunulacağını bilmesine rağmen Londra Konferansina katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mchtt
Doğru: 14
100 Puan
gizem90
Doğru: 14
100 Puan
basak
Doğru: 14
100 Puan
hanibalking
Doğru: 14
100 Puan
vefa
Doğru: 14
100 Puan