KPSS Tarih Online Test II

KPSS Tarih Online Test II

KPSS Tarih Online Test II - çöz

KPSS Tarih Online Test II soruları cevapları
KPSS Tarih Online Test II

KPSS Tarih Online Test IISoru 1


"Abdülaziz'in tahttan indirilip II. Abdülhamit'in tahta çıkarılmasından sonra Kanun-i Esasi ilan edilir."

Kanun-i Esasi'nin ilanı esas olarak aşağıdaki gruplardan hangisinin çabalarının bir sonucudur?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yetkilerini bir yasa ile kısıtlayan ilk belge olarak kabul edilmektedir?

Soru 3


"Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. yüzyılda başlayan ıslahat çabaları imparatorluğun ömrünün sonuna kadar sürmüştür."

Aşağıdakilerden hangisi bir ıslahat sayılamaz?

Soru 4


Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır ?

Soru 5


"Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. yüzyılda başlayan ıslahat çabaları imparatorluğun ömrünün sonuna kadar sürmüştür."

Aşağıdakilerden hangisi bir ıslahat sayılamaz?

Soru 6


Türkiye'de,

I. Türk Tarih Kurumu'nun açılması

II. Üniversiteler Reformu'nun yapılması

III. Harf lnkılabı'nın yapılması

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Başkanlığını Kazım Karabekir'in yapması

II. Ekonomide devletçiliği savunması

III. Menemen Olayı'yla ilişkili olarak kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'yle ilgilidir?

Soru 8


Lozan Antlaşması'nda nüfus değişimine ilişkin karar alınmış olmasına rağmen Yunanistan 1930 yılında konuyu yeniden tartışmaya açmış ve yeni bir düzenleme yapılmasını istemiştir.

Yunanistan'ın bu davranışında,

I. İstanbul'da daha fazla Rum bırakma,

II. Boğazlarda ticaret yapma,

III. Ege adalarına hakim olma

düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 9


Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda, Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesinde;

I. Moskova Antlaşması'nın imzalanmasını beklemek,

II. Ordunun güçlenmesi için zaman kazanmak,

III. Misakımilli'yi dünya kamuoyuna duyurmak

düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 10


Mondros Ateşkesi'nden sonra İstanbul'da Rum Patrikhanesi tarafından kurulan ve Bizans imparatorluğu'nu yeniden canlandırma amacını taşıyan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan yenilik hareketlerinin özellikleri arasında;

I. Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanması,

II. her alanda yapılması,

III. Yeniçeri Ocağı tarafından engellenmesi

yukarıdakilerden hangileri yer almamaktadır?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nin'nin 20. yüzyılda yaşadığı;

I. 31 Mart Olayı,

II. Babıali Baskını,

III. Trablusgarp Savaşı

gelişmelerinden hangilerinde padişah değişikliği yaşanmıştır?

Paylaş

KPSS Tarih Online Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hümeyra nur
Doğru: 12
100 Puan
2020hedef90
Doğru: 11
91.6 Puan
fck89
Doğru: 11
91.6 Puan
erkana
Doğru: 11
91.6 Puan
a ismail şi
Doğru: 10
83.3 Puan