KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test V

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test V

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test V - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test V soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test V

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test VSoru 1


Duraklama Dönemi'nde Anadolu'daki isyanlara bazı devlet adamlarının da destek vermesi Osmanlı Devleti'nin siyasi alanda zayıflamasına neden olmuştur. Bu isyanların bastırılabilmesi için bazı devlet adamlarına makam ve rütbeler verilmiştir.

Bu duruma göre

I. Demokratik gelişmeler yaşanmıştır.

II. Yeni isyanların çıkmasına neden olabilecek gelişmeler yaşanmıştır.

III. Alınan tedbirler kalıcı olmamıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde XVll. yüzyılda devlet bütçesiyle ilgili düzenlemeler yaparak ilk kez denk bütçe hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi'nin bozulmasının aşağıdakilerden hangisinde doğrudan etkisi olduğu savunulamaz?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde sancak deneyimi kazanan son padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerindendir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde Vakayı Vakvakiye'nin yaşanmasında,

I. rejimin değiştirilmek istenmesi,

II. askerin maaşının değeri düşük paralarla ödenmesi,

III. cülus bahşişinin kaldırılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 8


Karlofça ve İstanbul antlaşmalan ile ilgili olarak

I. Rusya Karadeniz'e inme politikasının ilk adımını atmıştır.

II. Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi durmuştur.

III. Osmanlı Devleti batıda büyük ölçüde toprak kaybetmiştir.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 9


XVII. yüzyılda yaşanan Celali İsyanları sonucunda köylerden kentlere göç hareketleri yaşanmıştır.

Bu göç hareketlerinin,

I. tarımsal üretimin azalması,

II. işsizliğin artması,

III. devlet otoritesinin zayıflaması

durumlanndan hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 10


Aşağıdakilerdeh hangisi XVII. yüzyıl padişahlarından biri olan IV. Murat Dönemi'nde gerçekleşen olaylardan değildir?

Soru 11


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erşad Sistemi getirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili olduğu söylenemez?

Soru 12


XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı medreselerinde pozitif bilimlere yer verilmemeye başlanmış, daha çok dini bilimler okutulmuştur.

Medreselerde yaşanan bu bozulmada,

I. Avrupa'da Rönesans hareketlerinin yaşanması,

II. ulemalığın rüşvet ve iltimas yoluyla çocuk yaştaki kişilere verilmesi,

III. medrese eğitimine devlet tarafından yeterli ekonomik kaynağın ayrılmaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 13


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. kapı kulu askerlerinin ulufelerinin zamanında dağıtılmaması,

II. Anadolu'da vergi oranlarının ve çeşitliğinin artırılması,

III. medrese müfredatından pozitif bilimlerin çıkartılması

durumlarından hangilerinin İstanbul isyanları'nın çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

Soru 14


XVII. yüzyılın önemli bir yeniçeri isyanı olan Vaka-yı Vakvakiye aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde yaşanmıştır?

Soru 15


Aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde modern anlamda ilk kez bütçe çalışması yapılmıştır?

Soru 16


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. veraset,

II. ekonomi,

III. ordu

alanlanndan hangilerinde düzenleme yapılmaya çalışıldığı savunulabilir?

Soru 17


XVll. yüzyılın Osmanlı Devleti için Duraklama Dönemi olarak tanımlanmasında,

I. büyük toprak kayıplarının olması,

II. deneyimsiz padişahların başa geçmesi,

III. Osmanlı parasının değer kaybetmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 18


Duraklama Dönemi'nde, sadrazamlık görevini belli koşullarda kabul eden ve bu sayede kendisi için uygun çalışma ortamı yaratmayı planlayan ilk sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Test V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Göknur
Doğru: 18
100 Puan
kadir723
Doğru: 18
100 Puan
halenur
Doğru: 18
100 Puan
ulaşabii
Doğru: 18
100 Puan
elifdygu94
Doğru: 18
100 Puan
KPSS Tarih Testleri