KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2 soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2Soru 1


Osmanlı Devleti'nde,

I. culüs bahşişi dağıtmak,

ll. kılıç alayı düzenlemek,

lll. para bastırmak durumlarından hangileri hükümdarlık alameti olarak kullanılmıştır?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eyaletlerde eğitilmesi sistemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Osmanli Devleti'nde toprak çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 4


I. Enderun

ll. İdadi

lll. Rüştiye

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde devlet adamı yetiştirilmesine yönelik faaliyet yürüten eğitim kurumlarındandır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi padişahın yargı yetkilerinden biridir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı taşra teşkilatındaki yönetim birimleri arasında gösterilemez?

Soru 7


I. Defterdar

ll. Kadı

lll. Müderris

Yukarıdakilerden hangileri ilmiye meslek grubuna dahil devlet görevlileri arasındadır?

Soru 8


Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmamıştır?

Soru 9


I. Adaletname

ll. Kanunname

lll. Fetva

Yukarıda verilenlerden hangileri padişahlar tarafından yayımlanmıştır?

Soru 10


I. Tımarlı Sipahiler

ll. Yeniçeri Ocağı

lll. Yardımcı kuvvetler

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde maaş alan askeri birliklerdir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde önemli bir yönetimsel kurum olan Divanı hümayunun aynı zamanda bir yargı organı olduğunu da kanıtlar?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi seyfiye meslek grubunda yer alan üyelerden biri değildir?

Soru 13


I. Hicaz

ll. Rumeli

lll. Mısır

Yukarıdakilerden hangilerinin geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılırdı?

Soru 14


Osmanlı Devleti'nde mali işlerden sorumlu olan kişi, defterdar adı verilen görevliydi. Kuruluş Döneminde bir defterdar bulunurken Fatih'ten itibaren Anadolu ve Rumeli deftardarı olmak üzere sayıları ikiye çıkarılmıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi lonca teşkilatının sağladığı yararlardan biri değildir?

Soru 16


I. Devşirme Sistemi'ne göre yetişmeleri

ll. Eyaletlerde görev yapmaları

llI. Cülus bahşişi almaları

Yukarıda verilenlerden hangileri Yeniçeri Ocağının özellikleri arasında gösterilebilir?

Soru 17


Geliri hayır kurumlarına ve sosyal ihtiyaçlara ayrılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


I. Sınırların genişlemesi

ll. Orduya maaş verilmesi

lll. Hükümdar değişikliklerinin olması

Yukarıda verilenlerden hangileri devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin doğrudan artmasına neden olmuştur?

Soru 19


Osmanlı Devleti'nde vakıf arazi gelirleri ile

I. imarethane,

ll. tersane,

lll. medrese

kurumlarından hangilerinin giderleri karşılanmıştır?

Soru 20


I. Siyasi meseleleri görüşme

ll. Bütçe hazırlama

lll. Halkın şikayetlerini dinleme

Yukarıda verilenlerden hangileri Divanı hümayunun görev ve yetkileri arasında yer almaktadır?

Soru 21


I. Vakıf

ll. Ocaklık

lll. Yurtluk

Yukarıda yer alan arazi türlerinden hangilerinin geliri savunma harcamalarına ayrılmaktadır?

Soru 22


- Toprağını mazeretsiz olarak ekmeyenden alınır.

- Bir çeşit ceza vergisidir.

- Alınmasındaki amaç üretimde sürekliliği sağlamaktır.

Yukarıda bilgileri verilen vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


I. İstanbul

ll. Konya

lll. Edirne

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Yükselme Döneminde devlete başkentlik yapmıştır?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisinde Batı tarzı mimari üslubun etkisi yoktur?

Soru 25


Osmanlı devlet teşkilatında, mutlak otorite padişaha aittir. Merkez teşkilatının temelini saray örgütlenmesi oluşturmuştur. Eski Türk geleneklerinin devam ettiği Osmanlı Devleti'nde ülkeyi yönetme hakkı Osmanoğulları sülalesine ait olduğu için başka bir aileye verilmemiştir.

Buna göre

I. saray teşkilatı, yönetimde önemli bir yere sahiptir.

ll. Osmanlıda hanedan değişikliği görülmemiştir.

lll. Padişah otoritesi kanunlarla sınırlandırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 26


Osmanlı Devleti'nde eyalet yöneticilerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


I. Sancak

ll. Eyalet

lll. Kaza

IV. Köy

Osmanlı Devleti'ndeki yönetim birimlerinin hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 28


I. Konya Alaaddin Camisi

ll. Edirne Selimiye Camisi

Ill. İstanbul Süleymaniye Camisi

Yukarıda yer alan eserlerden hangileri Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir?

Soru 29


Osmanlı mimarisinin XVI. yüzyilda en büyük ustası kimdir?

Soru 30


İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur.

Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamın konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

murat urhan
Doğru: 28
93.3 Puan
haluk kaya
Doğru: 28
93.3 Puan
turgay seze
Doğru: 28
93.3 Puan
emir alagöz
Doğru: 28
93.3 Puan
ecelep
Doğru: 28
93.3 Puan