Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 9

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 9

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 9 - çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 9 soruları cevapları

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 9


Soru 1


Osmanlı Devleti'nin vakıflardan sağladığı yararlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XV. yüzyılda divan üyeleri arasında yer almaz?

Soru 3


I. Hüsreviye Camii

II. Nuru Osmaniye Camii

III. Selimiye Camii

Yukarıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan tarafından yapılmıştır?

Soru 4


Osmanlı padişahları, bir konudaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile belirtirlerdi?

Soru 5


Osmanlı Devletinde yeniçerilerin dışında devletin maaş ödediği ikinci grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ünlü tarihçiler yetişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tarihçilerden biri değildir?

Soru 7


Günümüzdeki Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri aşağıdaki Divanı Hümayun üyelerinden hangisine aittir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda, eyaletlerin yönetiminden sorumludur?

Soru 9


Osmanlı devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi bir anlamda başbakan olarak değerlendirilebilir?

Soru 10


I. Ekber ve Erşad Kanunu

II. Şehzadelerin sancağa gitme usulünün kaldırılması

Yukarıdaki olaylar hangi alanda yapılan yeniliklerdir?

Soru 11


I. Topkapı Sarayı

II. Dolmabahçe Sarayı

III. Beylerbeyi Sarayı

IV. Yıldız Sarayı

Yukarıdaki saraylardan hangisi Osmanlı devlet yönetiminde kullanılmıştır?

Soru 12


1831 yılında il. Mahmut tarafından çıkarılan ilk resmi gazete özelliği taşıyan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. Reaya

II. Seyfiye

III. Ulema

Osmanlı devletinde yukarıdakilerden hangileri yönetim sınıfı oluşturur?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplumunda yönetici gruplar arasında gösterilemez?

Soru 15


Osmanlı Devleti'nde "dirlikler" özel mülk olmayıp miras bırakılamazdı. Boşalan dirliğe devlet el koyar, ölen sipahinin yerine öncelikle oğlu atanırdı. Dirlik sahiplerinin çocukları da asker sınıfından sayılır, tercih onların olurdu. Sadece sefer sırasında orduya katılmama durumunda toprakları ellerinden alınırdı.

Bu bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 16


Osmanlı askeri yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 17


XVlll. yy. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı maliyesinin gelirinin çoğunluğu reayanın ödediği şer'i ve örfi vergiler oluşturmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi şer'i vergiler arasında ver almaz?

Soru 18


I. Padişahın mührünü taşımak

II. İç ve dış yazışmaları yapmak

III. Kadı ve müderris gibi görevlilerin atamasını yapmak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kalemiye sınıfının yaptığı işler arasında yer alır?

Soru 19


I. Devşirme

II. Tımar

III. İltizam

Osmanlı Devletinde yukarıdaki sistemlerden hangileri hem askerlik hem de ekonomik işlerle ilgilidir?

Soru 20


Din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin Osmanlı uyruğundaki herkesin divana başvurarak derdini anlatma hakkı vardı.

Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir göstergesi sayılabilir?

Paylaş

Etiketler:
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 9 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sdfdnr
Doğru: 20
100 Puan
murat çağ
Doğru: 20
100 Puan
to.live.ber
Doğru: 20
100 Puan
ayseakbt.
Doğru: 20
100 Puan
mevlut erde
Doğru: 20
100 Puan