KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6 soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6Soru 1


Osmanlı Devleti'nde ordu, kapıkulu ordusu, eyalet ordusu ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üç temel birimden oluşmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi eyalet ordusunun bir kuvveti değildir?

Soru 2


Osmanlı Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, 1526-1585 yılları arasında yaşamış, III. Murat Döneminde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Kayseri Hunad Hatun Medresesi

II. Bağdat Nizamiye Medresesi

III. Edirne Selimiye Camii

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait mimari eserlerden değildir?

Soru 4


Osmanlı İmparatorluğu'nda XVll. yüzyılda şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilerek sarayda göz hapsinde tutulmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi şehzadelerin Osmanlı sarayında göz hapsinde tutulduğu yerdir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda minyatür, tezhip, hat gibi sanatlarla uğraşanların mensup olduğu saray örgütüdür?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda medreselerde müderris olmak için geçilmesi gereken akademik kariyer basamaklarından değildir?

Soru 7


Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı dönemi mimari eserlerinden değildir?

Soru 8


Osmanlı İmparatorluğu'nda kazasker tarafından atanan kadı bulunduğu bölgede merkezin temsilcisiydi.

Aşağıdakilerden hangisi kadının bulunduğu bölgedeki görevlerinden değildir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde caddelerde yapılan ve gelip geçenlerin su ihtiyacını karşılayan kubbeli çeşmelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Osmanlı Devleti’nde Kanuni Dönemi'nde, şeyhülislamlar divanın doğal üyesi olmuşlardır.

Bu döneme kadar Osmanlı Devletinde divan toplantılarında şeyhülislamı aşağıdaki görevlilerden hangisi temsil etmiştir?

Soru 11


Aşağıda verilen Osmanlı dönemi yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 12


I. Kazasker

II. Defterdar

III. Şeyhülislam

Yukarıda verilen Divanıhümayun üyelerinden hangilerinin sayısı sınırların genişlemesine bağlı olarak artırılmıştır?

Soru 13


* XVlll. yüzyıldan itibaren önemi artmıştır.

* Önceleri nişancıya bağlı olarak görev yapmaktaydı.

* Diplomasi ile ilgilenmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul’u fethetmek amacıyla

I. Güzelcehisar,

II. Rumeli Hisarı,

III. Galata Kulesi

yapılarından hangileri yaptırılmıştır?

Soru 15


Osmanlı Devleti'nde vilayetlere adalet işlerini yürütmek üzere kadılar tayin edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kadıların görevlerinden değildir?

Soru 16


Orhan Bey Dönemi'nde gerçekleştirilen;

I. divan örgütünün kurulması,

II. düzenli ordunun oluşturulması,

III. Karesi Beyliği'nin alınarak, Rumeli'ye geçişe zemin hazırlanması

faaliyetlerden hangileri beylikten devlete geçildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 6 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

musa timurt
Doğru: 16
100 Puan
muhammet al
Doğru: 16
100 Puan
şener aktem
Doğru: 16
100 Puan
kader bilgi
Doğru: 16
100 Puan
raşid sayın
Doğru: 16
100 Puan