KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 2

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 2

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 2 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 2 soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 2


Soru 1


İngiltere, Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılmasından bir süre sonra Mısır’ı işgal etmiştir.

Bu gelişme,

I. İngiltere Doğu Akdeniz’deki ekonomik çıkarlarını korumaya çalışmıştır.

II. Osmanlı Devleti’nin ekonomik gelirleri artmıştır.

III. Mısır’ın ekonomik ve siyasi önemi artmıştır.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

Soru 2


Osmanlı Devleti’nde, ilki 1876’da, ikincisi ise 1908 yılında olmak üzere iki defa Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Bu gelişmeler,

I. Osmanlı Devleti'nde yönetim şekli değiştirilmiştir.

II. Meşruti yönetim süreklilik kazanamamıştır.

III. Azınlıkların devlete olan bağlılığı artırılmıştır.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

Soru 3


>Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda,

I. Meclis-i Mebusan açılmıştır.

II. Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır.

III. Anayasal yönetime geçilmiştir.

Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nde mutlak yönetim biçiminin sona erdiğine kanıt olarak gösterilemez?

Soru 4


l. Osmanlı topraklarına bol miktarda yabancı mal girmeye başlamıştır.

II. Yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında ticaret yaparken ödedikleri vergilerin miktarı azaltılmıştır.

III. Avrupa tarzında yenilik girişimleri sürdürülmüştür.

Bu gelişmelerden hangilerinin, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde sanayileşme olgusunu olumsuz etkilediği savunulabilir?

Soru 5


Tanzimat Fermanı’nda ,"Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm dikkate alındığında,

Osmanlı yönetiminin,

I. toplumda adalet düşüncesinin güçlendirilmesi,

II. gayrimüslim unsurların devlet yönetimine katılması,

III. vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir?

Soru 6


1876 yılında açılan Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, gayrimüslim toplulukların temsilcileri önemli bir oran teşkil etmekteydi. Meclis'in bu yapısı dikkate alındığında,

I. Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkileri Meclis’e devredilmiştir.

II. Azınlıklar ülke yönetimine katılma imkanı elde etmiştir.

III. Meşrutiyet rejimi azınlıkların çalışmaları sonucunda yaşama geçirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


1876 yılında İstanbul’da düzenlenen Tersane Konferansı’nda bir araya gelen Avrupalı devletler, Osmanlı yönetiminden şu isteklerde bulunmuşlardır:

– Bosna Hersek’te valinin belirlenmesine Osmanlı yönetimi karışmamalıdır.

– Bulgar azınlığa özerklik verilmelidir.

– Sırbistan ve Karadağ’da bulunan Osmanlı askerleri geri çekilmelidir.

Bu istekler dikkate alındığında, Avrupalı devletlerin aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri söylenebilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti için XIX. yüzyılda devletler arası platformda "Hasta Adam" nitelemesi kullanılmıştır. Rus çarının bir görüşme sırasında İngiltere elçisine hasta adamın mirasının paylaşılmasından söz ettiği bilinmektedir.

Rus çarının bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 9


Osmanlı Devleti, Müslüman toplulukların yanında gayrimüslim unsurları da egemenliği altında bulunduran çok uluslu bir devlet görünümündeydi. Ancak XIX. yüzyılda yaşanan gelişmeler, gayrimüslim azınlıkların Osmanlı egemenliğinden ayrılmasına yol açmıştır. Bu durumda,

I. Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim azlınlıkların Avrupalı devletler tarafından kışkırtılması,

II. Rusların Panslavizm politikaları izlemeleri,

III. milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı topraklarında yayılmaya başlaması

gelişmelerinden hangilerinin rolünden söz edilebilir?

Soru 10


Tanzimat Fermanı’nda yer alan, – Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır. – Mahkemeler halka açık yapılacaktır. hükümleri dikkate alındığında,

I. ekonomik,

II. hukuki,

III. kültürel

alanlardan hangileri ile ilgili bir gelişmeden söz edildiği savunulamaz?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

abdulsamet
Doğru: 10
100 Puan
yd3854
Doğru: 10
100 Puan
edanur öztü
Doğru: 10
100 Puan
betül tirya
Doğru: 10
100 Puan
raporeyiz
Doğru: 10
100 Puan