KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti II

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti II

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti II - çöz

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti II soruları cevapları
KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti II

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti IISoru 1


Trablusgarp Savaşı öncesi Rusya ve İtalya'nın birbirlerinin karşılıklı çıkarlarını tanıdıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I. Vatan ve Hürriyet

II. İttihat ve Terakki

III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Mustafa Kemal yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin kurucuları arasındadır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları kendi aralarında paylaştıkları antlaşmadır?

Soru 4


I. Yasama yetkisinin padişahtan Meclise geçmesi

II. Hükümet üyelerinin sadrazam tarafından belirlenmesi

III. Kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi yönünde maddelere yer verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Kanunuesasi'de 1909'da yapılan değişikliklerdendir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin paylaşımıyla ilgili olarak gizli antlaşmalarda belirlenen planın değişmesine,

I. Çarlık Rusya'sında ihtilal çıkması,

II. Maraş ve çevresinin Fransızlar tarafından işgal edilmesi,

III. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi meşrutiyetin yeniden ilanı sırasında bağımsızlığını elde etmiştir?

Soru 7


İstibdat Dönemi'nde, II. Abdülhamit'in uyguladığı temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde göstermiş olduğu başarısından dolayı Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevine getirilmiştir?

Soru 9


Rumların İstanbul'daki çalışmalarına engel olmak için partiler üstü bir teşkilat olarak kurulan, dünyada Türkler aleyhine yapılan haksız ve yalan yayınlara ilim yolu ve belgelerle cevap vermek amacını güden, İngilizce - Fransızca olarak çeşitli eserler neşreden cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Kanal

II. Hicaz - Yemen

III. Kafkasya

Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler arasındadır?

Soru 11


Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin elindeki bütan savaş esirleri serbest bırakılacak, buna karşılık Osmanlı esirleri Anlaşma Devletleri'nin denetiminde kalacaktı.

Bu hükmün,

I. taraflar arasında eşitlik,

II. İlgili devletlerin topraklarında yaşayan farklı etnik grupların haklarını koruma,

III. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasını sağlama

durumlarından hangilerine karşı bir tutumun sergilendiğinin kanıtı olduğu savunulabilir?

Soru 12


Mondros Mütarekesi ile ordunun İtilaf Devletleri'nin kontrolüne girmesi ve görevini yerine getirememesi sonucunda ülke savunması için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Soru 13


Sivil savunma örgütleri ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra kurulmuştur?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan ile II. Balkan Savaşı arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Soru 15


Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesine rağmen Araplardan bazılan Türk askerine cephe almıştır.

Yalnız bu bilgiye göre

I. İslamcılık milliyetçilik karşısında güç kaybetmiştir.

II. Osmanlı Devleti'nin Araplar üzerindeki nüfuzu azalmıştır.

III. Osmanlı Devleti Arapların yaşadığı toprakları kaybetmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 16


Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların,

I. zararlı cemiyetlerin kurulması,

II. medreselerin kapatılması,

III. Batı eğitim sisteminin tanınması

durumlanndan hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 17


Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mustafa Kemal'in kimlik değiştirerek katıldığı ve sömürgeciliğe karşı mücadele ettiği ilk savaştır?

Soru 18


I. Padişah

II. Mebusan Meclisi

III. Ayan Meclisi

1876 Anayasası'nda yapılan 1909 değişikliğiyle yukarıdakilerden hangilerinin yetkisi artırılmıştır?

Paylaş

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sabahattin
Doğru: 18
100 Puan
kppsyolcusu
Doğru: 18
100 Puan
trk gnş
Doğru: 18
100 Puan
erkana
Doğru: 18
100 Puan
turgay demi
Doğru: 17
94.4 Puan