2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II çöz

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı IISoru 1


Çağcıl edebiyatın estetik amacı, dış gerçeği bire­ bir kopya etmek değil, onu yeniden kurmaktır. Çünkü gerçeği birebir kopyalamak için, her şey­ den önce birebir algılanabilecek bir gerçeğin bu­lunması gerekir. Oysa böyle bir gerçek yoktur.

Bu parçada geçen "dış gerçeği yeniden kurmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

Soru 2


Zannederim büyük veya küçük her iyi şairin, bize şiirinde zevkten başka vereceği bir şeyler vardır. Çünkü, eğer bir şiiri yalnız vereceği zevk için okuyarsak bu, yüksek seviyede bir zevk değildir. Şiirin bize yeni bir tecrübeyi iletmek, alışılanı tap­ taze bir şekilde ifade etmek, tecrübe alanımıza girdiği halde ifade edemediğimizi dile getirmek gibi şuur seviyemizi yükseltici görevleri vardır.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Kralları, önemli devlet adamlarını, kentin önde ge­lenlerini yansıtan Sümer heykelleri oldukça ---­ malzemeden yapılmasına rağmen Sümer sanatı hakkında bize önemli ---- vermektedir. Bu edindiklerimizle birtakım sonuçlara ulaşabiliyoruz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

Soru 4


Son dönemde şiirde bir durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, okurla şiirin arasının açılmasına neden oldu. Artık okurun hoşuna gidecek, yeni imgeler içeren albenili şiirler yazılmıyor. Hal böyle olunca şiir okuru, romana ve öyküye kaydı.

Bu parçada yer alan "okurla şiirin arasının açıl­ması" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


(I) insan nasıl değişiyorsa şiir de değişiyor. (ll) Bu değişim, ancak değişmenin ve değişenin, eski­ menin ve eskiyenin farkına varmakla izlenebilir. (lll) Bunları ayırt etmek için bilginin yanında sağlam bir duyarlığa sahip olmak gerekir. (IV) Yüzyı­lımızın bütün gereçleri de bunu sağlamaya elve­rişli üstelik. (V) 1930'un eksik "idealizm"i, 1940 "realizm"i ve 1950'nin hastalıklı "romantizm"i ile bugünün insanını betimlemek mümkün değil.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eleştirel bir yaklaşım söz konusudur?

Soru 6


Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ay­raç içindeki sözün anlamını içermemektedir?

Soru 7


(I) Sinema yazarının eksikliğini, burukluğunu his­settiği şey, yazdığı yazıların sadece dergilerde kalması oluyor. (II) Ne var ki yazdıklarınızın bir bütünlük oluşturduğunu görünce onu kitaplaştır­mak istiyorsunuz. (III) Böyle bir şey aklınızdan geçmese bile bu yazıların kendine özgü bütünlü­ğü sizi yönlendiriyor. (IV) Üstelik okurlardan da bu yazıları kitaba dönüştürme konusunda talepler gelebiliyor. (V) işte "Film icabı" böyle bir süreç sonunda ortaya çıkan bir kitap.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde üzüntü verici bir durumdan söz edilmiştir?

Soru 8


(I) Kış geldi, yağan karlar her yeri beyaza bürü­dü. (II) Karın yağmasıyla birlikte çocuklar sevindi. (III) Çünkü kış, çocuklar için kızakla kaymak, kar­ topu oynamak, kısacası eğlencenin doruk nokta­sı demek. (IV) Büyüklerinse keyfini kaçırdı kış. (V) Zira kışla birlikte yakıt tüketimi artacak, hayat da­ha da sıkıntılı bir hal alacak. (VI) İşte hayat böyle­dir, kimi gülerken kimi ağlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri, kendilerinden önceki cümlenin ne­denini bildirmektedir?

Soru 9


(I) Kaside, Türk edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlerdir. (II) Kaside, beyitlerle yazı­lan nazım biçimleri arasında yer alır. (III) Kafiye düzeni, gazelin kafiye düzeniyle aynıdır ancak gazelden çok uzundur. (IV) Kasidenin beyitleri, niteliklerine göre "matla, makta, taç-beyit" gibi isimler alır. (V) Kaside, en az 31, en çok 99 beyit­ten oluşsa da onun beyit sayısı 31'den az olan örnekleri de bulunmaktadır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde tanımlama söz konusudur?

Soru 10


Roman veya öykü yazarı, yazdıklarının okunup değerlendirildiğini, bu arada nitelikli okumalar içinde yorumlanıp yeniden üretildiğini gördükçe cesaretini yenileyebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

Soru 11


Yahya Kemal'i büyük yapan, titizliğidir, şiir sofrasında ---- için son derece ahenkli şiirler yazmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?

Soru 12


Söz vermiştim kendi kendime ( ) Artık yazı yaz­mayacaktım ( ) Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi ( ) Burada şerefli insanlar arasında sakin bir hayat sürecektim ( )

Bu parçadaki boş ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

Soru 13


Sabaha karşı dilim paslı

Beynim keçeleşmiştir ve yangın

Yalnızlığıma sıçrarken üşüyor

Bütün sözcükler, umut yoktur

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin ör­neği yoktur?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 16


(I) Hayran, Akdeniz'e bakan 12 haneli bir köydü. (II) Köyün içinden geçtikten sonra yemyeşil buğday tarlalarının kıyısında kaya mezarları gördük. (III) Bu mezarlardaki kabartmalarda binlerce yıl öncesinin komutanları, zarif kadınları, şık zenginleri şaşkın şaşkın bize bakıyordu. (IV) Yürüyüşümüze devam edip Likya şehrine ulaştık.(V) Bura­daki duvarların içinden çıkan ağaç kökleri bizi çok şaşırtı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde öge dizilişi "özne, nesne, zarf tümleci, yüklem" biçimindedir?

Soru 17


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?

Soru 18


Zigana Geçidi eskiden sürücüler için adeta bir ölüm yoluydu; şimdi üç şeritli yollar ve tüneller açılmış, burada yolculuk epey rahatlamış.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 19


Başlangıçtan bu yana edebiyat, toplumdaki ge­çerli yaşam biçimini "yabancı" bir bakışla izle­yen, ona "yabancılaşmış" aykırı insan tipinin öy­küsünü anlatır bize. ilahi Komedya'da cehenne­min katmanları arasında dolaşan Dante, yoz bir toplumun insanlarının karanlık eylemleriyle dokur metnini. 14. yüzyıl halyası'nın "yabancılaşmış" insanıdır Dante; yalnızdır, dış dünyayla örtüşmekte zorlanmaktadır. 18. yüzyılda Geethe'nin Genç Werther'i, kalıplaşmış değer ölçütleriyle biçimlen­miş burjuva toplumunda, üstü küllenmeye başla­yan bir insan özelliğini, "duygu"yu dorukta yaşa­yabildiği için bir "yabancı" madde gibi algılanır çevresi tarafından. Toplumdaki gidişe yabancıla­şan, ona ayak uyduramayan ve "özü"nü yaşa­mak isteyen insanın çığlıklarıyla doludur Geet he'nin Werther romanı.

Bu parçada yazar, düşüncelerini inandırıcı kıl­mak için aşağıdaki anlatım yollarından hangi­sine başvurmuştur?

Soru 20


Şiir, insani değerlerden, ölümsüz özlerden, yaşam koşullarından, çağını yansıtmaktan kopmazlığıyla somut bir olgudur. Ama kimi dönemlerde şiirin bu niteliği fark edilmeyebilir. Dil zorluğu, so­yut araçlar, yeni şiir ögeleri bir engel olarak dikilebilir karşımıza. Felsefe için de durum aynı; o da yaşamımıza yepyeni anlamlar katmakla kalmıyor, ortaya attığı düşünce biçimlerinin, dizgelerinin birbirlerini etkileyip değerlendirmesiyle somut bir görünüme kavuşuyor. Soyut araçlardan yararlanması bakımından şiir de bu mantık kurgusunun dışında kalamaz.

Bu parçada şiirin hangi yönü üzerinde durul­maktadır?

Soru 21


(I) Türkiye'de sanat dergiciliğinin pek iç açıcı bir görüntüsü yok ne yazık ki. (ll) Yeni dergiler şöyle dursun, yıllardır yayın hayatını sürdüren dergiler bile kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. (lll) Bizde dergiciliğin tarihi çok eskilere gitmez. (IV) Genç­lerin bin bir umutla çıkardıkları dergiler, altı yedi sayı çıktıktan sonra sahneden çekiliyor. (V) Çoğu, tüm bunların suçlusu olarak okurları gösteri­yor. (VI) Ancak suçu tümüyle okurlara yüklemek işin kolaycılığına kaçmak demektir.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

Soru 22


(I) Şiir, biçimsel ögelerin öne çıktığı bir yazın tü­rüdür. (II) Ancak şiiri salt bu ögelerdem ibaret görmek doğru değildir. (III) Şiiri meydana getiren ögelerden biri de, "imge"dir. (IV) Sanatçının imge kullanmada gösterdiği özgünlük ise onun birey­sel üslubunu kuran temel ögelerden biridir. (V) Sanatçılar zengin, güçlü ve çok yönlü imgeleme yetenekleri sayesinde, dış dünyadaki varlıkları ve olayları daha farklı anlatabilme yeteneğine sahip tir. (VI) Onları diğer insanlardan farklı kılan da onların bu yeteneğidir.

Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar?

Soru 23


Bir araştırma yapılacağında önce kaynaklar belir­lenir. ilgili kaynaklar, önem ve ilgi sırasına göre seçilerek çok dikkatli bir şekilde okunur. Okuma­ya, genel başvuru kaynaklarından, bibliyografya­lardan ve o konuyu daha önce işlemiş kitaplar­dan başlamakta yarar vardır. Okurken bir taraftan da usulüne uygun olarak not almak gerekir. Not ne kadar iyi alınırsa araştırmanın yazılması o derecede kolaylaşır. Araştırma konusuyla doğrudan ilgili açıklamalar aynen yazılmalı ve bunlardan araştırmada kullanılanlar dipnotta gösterilmelidir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

Soru 24


24. - 26. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze paralarını K, L, M, N, P bankarına yatırmışlardır.

Kimlerin hangi bankalara para yatırdığıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmıştır.

K ve M bankalarına ikişer kişi, diğer bankalara birer kişi para yatırmıştır.

Ceyda parasını L bankasına, Fırat ise N bankasına yatırmıştır.

Derya ve Evren paralarını aynı bankaya yatırmışlardır.

Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmışlardır.

Derya parasını K bankasına yatırdıysa Gamze parasını hangi bankaya yatırmıştır?

Soru 25


I. K bankası

II. M bankası

III. P bankası

Burak'ın parasını yatırmış olabileceği bankalar yukarıdakilerden hangileridir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 27


27. -30. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

S, T, U, V, Y, Z adlı altı arkadaş aynı sitede oturmaktadır. Bu kişilerin evlerinin konumlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir.

S'nin evi, Z'nin evinin 20 metre batısındadır.

T'nin evi, Y'nin evinin 20 metre batısındadır.

V'nin evi, U'nun evinin 20 metre batısındadır.

Y'nin evi, V'nin evinin kuzeydoğusunda, Z'nin evinin güneyindedir.

Aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen kişilerin evleri en güneyde yer almaktadır?

Soru 28


U'nun evi T'nin evine göre hangi yöndedir?

Soru 29


Z'nin evi V'nin evine göre hangi yöndedir?

Soru 30


Z'nin evi Y'nin evine göre hangi yöndedir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II çöz

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II sorularını çöz 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II çöz. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II sorularını çöz 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II test sorularını çöz.

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II Soruları

2021 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı II