KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3 - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3 soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3Soru 1


Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Samsun ve çevresine, bölgedeki Pontus Rum çeteleıi ile Türkler arasındaki çatışmaları engellemek ve Karadeniz'de asayişi sağlamak amacıyla gönderilmiştir.

Mustafa Kemal'ln görev bölgesinde,

I. Samsun Raporu'nu hazırlaması,

II. vali ve kaymakamlarla görüşmeler yapması,

III. işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini istemesi

girişimlerlnden hanııllerl lstanbul Hükümetinln tepkisini çekmiştir?

Soru 2


Erzurum Kongresi'nde,

I. ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu

II. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuvayı millliye Komutanlığına atanması,

III. Temsilciler Kurulu başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi

kararlarından hangileri alınmıştır?

Soru 3


Temsilciler Kurulu, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek ulusal mücadeleyi bu şehirden sevk ve idare etmeye karar venmiştir.

Temsilciler Kurulunun Ankara'ya gelmesinde,

I. Sevr Antlaşması'nm imzalanması,

Il. Osmanlı Mebuslar Meclisinin lstanbul'da toplanacağı kararı,

III. Doğu cephesinde Ermenisten'la savaşılması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 4


Kurtuluş Savatı'nda Mebuslar Meclisinin derhal toplanması kararına,

I. Amasya Genelgesi,

II. Erzurum Kongresi,

III. Sivas Kongresi

yukandakilerden hangilerinde yer verilmiştir?

Soru 5


Amasya Genelgesi'nde alınan,

I. vatanın bütünlüğünün ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olması.

II. İstanbul Hükümetinin üzerine düşen görevi yerine getirememesi,

III. ulusun bağımsızlığının yine ulusun azim ve kararına göre kurtarılacağı

kararlarından hangileriyle, Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir?

Soru 6


Sivas Kongresi'nde alınan,

I. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuvayımilliye Komutanlığına atanması

Il. Temsilciler Kurulunun vatanın tamamından sorumlu olması

III. Temsilciler Kurulunun üye sayısının artırılması

kararlarından hangileri, Temsilciler Kurulunun yürütme yetkisini kullandığını göstermektedir?

Soru 7


Kurtuluş Savaşı'ndaki,

I. Temsilciler Kurulunun vatanın tamamından sorumlu tutulması

Il. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına getirilmesi

III. azınlıklara, siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmeyecegi

kararlarından hangilert Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde alınan ortak kararlar arasında yer almaktadır?

Soru 8


İstanbul Hükümetinin isleği üzerine şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi, 5 Nisan 1920'de çıkardığı fetvada Mustafa Kemal ve arkadaşlarının isyancı olduğunu ve isyancıların öldürülmeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Bu fetvanın verilmesinde,

I. ulusal mücadeleye halk katılımını azaltma,

II. Anadolu'daki siyasi oluşumu engelleme,

III. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti lehine kararların çıkmasını sağlama

düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 9


Misakimilli'de Kars, Ardahan ve Batum'un geleceği hakkında halk oylamasına gidilebileceği kararı alınmıştır.

Bu kararın alınmasında,

I. bölge halkının coğunluğunun Türk ve Müslümanlardan oluşması,

II. şehirlerin doğu sınırında yer alması,

III. Osmanlıcılık düşüncesinin devam etmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 10


İstanbul'un Anlaşma Devletlerince işgal edilmesinde,

I. TBMM'nin açılması,

II. Misakımilli karanarının ilanı,

III. Sevr Antlaşması'nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 11


İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla TBMM yargı yetkisini de eline almıştır.

Bu durumu İstiklal Mahkemelerinin,

I. savcı farının milletvekilleri arasından seçilmesi,

II. cezalandırmayı TBMM adına yapması,

III. aldığı kararların bir üst mahkemece onaylanması

özelliklerinden hangileri yargı yetkisine sahip olduğunu göstermektedir?

Soru 12


Sivas Kongresi'ne katılmak için şehre gelen delegeler kongrenin ilk günü vatanın kurtuluşundan başka hiçbir kişisel maksat izlemeyeceklerine, mevcut partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.

Delegelerin bu davranışı,

I. ulusal mücadelenin hiçbir parti adına yapılmadığını göstermek,

II. ulusal mücadelenin birlik ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamak,

III. İstanbul Hükümeti ile uzlaşı yolları aramak

düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirme amacı taşımaktadır?

Soru 13


Sivas Kongresi,

I. aldığı kararların niteliği,

II. İstanbul Hükümetine karşı tutumu,

III. toplanış şekli

özelliklerinden hangileriyle Erzurum Kongresi'nden ayrılmaktadır?

Soru 14


Amasya Ganelgesi'nde alınan; "Vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır" kararı,

I. ulusal egemenlik,

II. bağımsızlık,

III. devletçilik

anlayışlarından hangilerinin benimsendiğini göstermektedir?

Soru 15


Batı cephesinin kurulmasında,

I. Balıkesir,

II. Alaşehir,

III. Pozantı

kongrelerinin hangilerinde yapılan çalışmalar etkili olmuştur?

Soru 16


Kurtuluş Savaşı'nda; "Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman halkın aynı haktan yarartanmaları kaydıyla kabul edilecektir." hükmüyle azınlık haklarının eşitlik ilkesiyle açıklanması aşağıdaki belgelerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

Paylaş

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

secil
Doğru: 16
100 Puan
recep arsla
Doğru: 15
93.7 Puan
ykslbngl
Doğru: 14
87.5 Puan
alves46
Doğru: 14
87.5 Puan
ametkaan
Doğru: 14
87.5 Puan