Kurtuluş Savaşında Cepheler Test çöz

Kurtuluş Savaşında Cepheler TestSoru 1


Kuvayı milliye birlikleri,

I. Düşman kuvvetlerini oyalamış ve yıpratmıştır.

ll. Halktan zorla para toplamıştır.

lll. Kendi başına buyruk hareket etmiştir.

IV. Ayaklanmaları bastırmıştır.

V. İsyancıları yargılayarak cezalandırmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri, Kuvayı milliye'nin Kurtuluş Savaşı'na olumlu katkı sağladığının açık bir göstergesidir?

Soru 2


Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Kanunu'nun kendisine tanıdığı yasa yapma yetkisini kullanarak, Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlamış ve halkın elindeki ihtiyaç maddelerinin yüzde kırkına ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için el konulacağını bildirmiştir.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu yolla,

I. ordunun güçlendirilmesi,

ll. ordunun siyasetten ayrılması,

lll. Kuvayımilliye'nin kaldırılması

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?

Soru 3


Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı milliye'nin yerine düzenli ordunun kurulması, TBMM üyeleri arasında tartışmalara yol açan konulardan biri olmuştur.

Milli Mücadele döneminde,

I. Sakarya,

ll. Eskişehir- Kütahya,

lll. Birinci İnönü

savaşlarından hangilerinin bu tartışmanın canlanmasına yol açtığı savunulabilir?

Soru 4


Ulusal Kurtuluş Savaşı Türk halkının topyekun mücadelesinin eseridir. Bu mücadele birçok engellemelere rağmen başarıya ulaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını geciktiren etkenlerden biri değildir?

Soru 5


Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında, "Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa sürebilirdi. Çünkü savunduğu dava, bütün mazlum milletlerin davasıdır. Türkiye bütün doğu milletlerinin kendisi ile beraber yürüyeceğinden emindir." şeklinde bir konuşma yapmıştır.

Buna göre Atatürk, Türkiye'nin ve doğu milletlerinin aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele ettiğini vurgulamıştır?

Soru 6


I. Ülkede güvenliğin sağlanması

ll. işgallerin sona erdirilmesi

lll. Anadolu'da isyanların yaygınlaşması

Yukarıdakilerden hangileri TBMM'nin askeri başarılarının sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 7


Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmanın,

I. Güney cephesinde savaşların durması,

ll. Fransa'nın İngiltere'ye desteğinin azalması,

lll. Irak sınırının kesinlik kazanması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulamaz?

Soru 8


I. inönü Savaşı sonrasında, Anlaşma Devletleri Londra Konferansı'nı, Sakarya Savaşı'ndan sonra ise Paris'te başka bir konferans topladılar. Bu konferanslarda Sevr Antlaşması'nın maddeleri hafifletildi. Büyük Taarruz'un ardından Mudanya Ateşkesi'yle kalıcı bir barış için ortam hazırlanmıştır.

Bu bilgilere göre, Anlaşma Devletleri'nin öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurdukları savunulabilir?

Soru 9


Lozan Konferansı'nda masaya yatırılan sorunlar sadece dört yıl süren Ulusal Kurtuluş Savaşı'yla ilgili konular değildir. Yüzyılların hesabı, Osmanlı imparatorluğu'nun bıraktığı ve Türk ulusunu her alanda kıskıvrak bağlayan sorunlardır.

Lozan'da görüşülen,

I. kapitülasyonlar,

ll. dış borçlar,

lll. azınlıklar

konularından hangileri bu sorunlara örnek gösterilebilir?

Soru 10


TBMM Hükümeti,

• Gümrü Antlaşması ile Kars ve çevresini, Ankara Antlaşması ile Antep ve Adana çevresini, Mudanya Mütarekesi ile de Doğu Trakya'yı almıştır.

• I. inönü Savaşı'ndan sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Batum'u kaybetmiştir.

Yukarıdaki açıklamada savaşların ve antlaşmaların özellikle hangi yönü üzerinde durulmuştur?

Soru 11


Lozan Barış Antlaşması'nın,

I. kapitülasyonların kaldırılması,

ll. yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması,

lll. azınlıkların Türk vatandaşı sayılması

hükümlerinden hangilerinin, yabancı devletlerin Türkiye'nin içişlerine karışmasını önleyici nitelikte olduğu savunulabilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemeyecek duruma düşünce XIX. yüzyılın sonlarında Duyun-ı Umumiye idaresi kurulmuştur. Avrupalı devletler bu uygulama ile kendi alacaklarını tahsil etme yoluna gittiler ve Osmanlı Devleti'nin bazı gelirlerine el koydular. Lozan'da ise Duyun-ı Umumiye idaresi kaldırılmıştır.

Bu durum Yeni Türk Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

Soru 13


Türk Hükumetinin Lozan görüşmeleri sırasında Rum Patrikhanesi'ni sınırları dışına çıkarmak istemesinde,

I. Türkiye'deki azınlık haklarını kısıtlamak istemesi,

ll. Rum Patrikhanesinin Kurtuluş Savaşı sırasında azınlıkları kışkırtması,

III. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak istemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 14


Lozan Antlaşması'nın,

• çok sayıda devlet tarafından imzalanması,

• uluslararasındaki asırlık sorunları çözüme kavuşturması

özellikleri aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Paylaş

Etiketler:
Kurtuluş Savaşında Cepheler Test sorularını online çözebilirsiniz.

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test çöz

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. Kurtuluş Savaşında Cepheler Test soru ve cevapları çözün. Kurtuluş Savaşında Cepheler Test sorularını çöz Kurtuluş Savaşında Cepheler Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. Kurtuluş Savaşında Cepheler Test çöz. Kurtuluş Savaşında Cepheler Test soru ve cevapları çözün. Kurtuluş Savaşında Cepheler Test sorularını çöz Kurtuluş Savaşında Cepheler Test test sorularını çöz.

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test Soruları

2021 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test