LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VII

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VII

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VII - çöz

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VII soruları cevapları
LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VII

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VIISoru 1


Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.

Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 2


Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla, işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 3


Lozan Barış Antlaşması Maddeleri;

1.Boğazların kontrolü Türkiye başkanlığındaki uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.

2.Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.

3.Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.

4.Meriç nehri Yunanistan ile Türkiye arasında sınır olarak kabul edilecektir. Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.

Lozan Barış Antlaşmasının verilen maddeleri incelendiğinde yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

Soru 4


Musul meselesinin görüşüldüğü günlerde İngiltere’nin desteğiyle Anadolu'nun doğusunda başlayan Şeyh Sait İsyanı ortaya çıkmış ve bu isyanı bastıramayan Fethi Okyar Hükümeti istifa etmiş yerine İsmet İnönü Hükümeti kurulmuştur. Daha sonra TBMM tarafından yeni hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış ve suçluların yargılanması için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Yapılan bu mücadeleler sonunda isyan bastırılmıştır, isyanla bağlantılı olduğu için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Erzurum Kongresi kararlarından bazıları aşağıda verilmiştir:

• Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

• Kuvayımilliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

• Yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul Hükümeti’nin dağılması halinde, millet hep birlikte vatanı savunacak ve direnecektir.

• Manda ve himaye kabul edilemez.

Erzurum kongresinin verilen kararlarına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. Bağımsızlık hedeflenmiştir.

II. Ulusal kurtuluş hedeflenmiştir.

III. Ulusal egemenlik hedeflenmiştir.

Soru 6


‘’Atatürkçülüğün özellikleri nelerdir?’’ sorusuna 8-A sınıfı öğrencileri Sena, Akif ve Ömer aşağıdaki doğru cevapları vermişlerdir.

SENA: Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.

AKİF: Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur.

ÖMER: İnsanlığın ortak değerlerini kapsayan bir düşünce sistemidir.

Öğrencilerin verdiği cevaplar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden olamaz?

Soru 7


Milliyetçilik ilkesi bir ülkeyi, ülkenin bütün fertlerini ve bütün değerlerini hiçbir ayırım yapmaksızın sevmeyi, sahiplenmeyi ve onlara hizmet etmeyi gerektirir. Önceliği milli ve yerli olandır. Milli menfaatleri ön planda tutar. Milli kültürü korumak ve geliştirmek, milliyetçiliğin temel esaslarındandır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkeyle ilgili değildir?

Soru 8


• Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Anlaşma Devletlerinin Londra’da konferans düzenlemesi ve TBMM’yi davet etmesi

• Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa’nın TBMM’yle Ankara Antlaşması’nı yapması

gelişmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı savunulabilir?

Soru 9


Aşağıda verilen haritalar incelendiğinde sadece bu haritalara bakarak 1911-1914 yılları arasındaki
dönem için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8. Sınıf LGS İnkılap Deneme Soru 10

I. Balkanlarda yeni bir devlet kurulmuştur.

II. Sırbistan toprak kazanmıştır.

III. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardaki halkın çoğunluğu gayrimüslimdir.

Soru 10


Aşağıda verilen inkılapların ve çıkarılan kanunların ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık ilkeleri ve siyasi, ekonomik alanlarla ilişkili olup olmama durumu verilmiştir. İlgili ilke ve alanla ilişkili olanlar ‘’√’’, ilişkili olmayanlar ’’ X ’’ işareti ile işaretlenmiştir.

8. Sınıf LGS İnkılap Deneme Soru 10

Yukarıda verilen tabloda kaç tane yanlış işaretleme yapılmıştır?

Paylaş

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VII sorularını online çözebilirsiniz.