LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VI

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VI

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VI - çöz

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VI soruları cevapları
LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VI

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VISoru 1


Ağır ve kati bir kararın doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köşesinden değerlendirmek lazımdır.

Mustafa Kemal’in bu sözünde, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Soru 2


Hilal, 16 Mayıs 1919’da, Ingiltere’nin Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndererek Batı Anadolu’daki bir şehrin işgalini protesto etti. Şehirdeki nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğunu vurguladı. Işgalcilerin bir- iki saat içinde bine yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin, katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin’i onurla anacağını da sözlerine ekledi.

Hilal’in bu mektubunda aşağıdaki şehirlerden hangisinin işgalini protesto ettiği söylenebilir?

Soru 3


Osmanlı Mebuslar Meclisinin benimsediği Misakı- milli’de, “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamımızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız.” denilmiştir.

Bu ifadeyle aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

Soru 4


Kütahya-Eskişehir muharebelerinin ardından yayımlanan Tekâlifimilliye Emirleriyle Türk halkı, Kurtuluş Savaşı’na canıyla olduğu gibi, malıyla da ortak edilmiştir.

Bu emirlerin yayımlanmasında;

I. bağımsızlık hedefine ulaşmak,

II. düzenli orduyu güçlendirmek,

III. Millî Mücadele’yi başarıya ulaştırmak

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


• Cumhuriyetin ilanı

• Halkevlerinin açılması

• Yeni Türk harflerinin kabulü

• Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen bu inkılaplar aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?

Soru 6


Kadınlara oy kullanma hakkı ilk kez Yeni Zelanda’da 1893’te tanınmıştır. Bu hak Ingiltere’de 1928, Fransa’da 1944, Yunanistan’da 1952’de, İsviçre’de 1969’da verilmiştir. Türk kadını 1934 yılından itibaren milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.

Bu bilgilerden;

I. kadınlara siyasal hakların XIX. yüzyıldan itibaren verilmeye başlandığı,

II. Türkiye’de Medeni Kanun’un kabulüyle kadın erkek arasında tam bir eşitliğin sağlandığı,

III. Avrupa’da kadınlara yönelik hakların II. Dünya Savaşı sonrasında verilmeye başlandığı,

IV. Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara parlamentoya girme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce tanıdığı

çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 7


“Yıl, 1923 aylardan temmuz. Yıkık, virane ve harap olmuş; ekonomik ve sosyal sıkıntıların yaşandığı bir ülkeydi Türkiye. Devlet, bütün sıkıntılara katlanılarak kurulmuştu ama yol, köprü, baraj, fabrika, hastane, demir yolu daha neler neler ihtiyaçtı ki... Özel teşebbüs teşvik edilerek yatırım yapılması için büyük kolaylıklar sağlandı ama sermaye yetersizliği gibi nedenlerle bu konuda amaca ulaşılamadı... Ne yapalım devlet, güçlü ve çağdaş olabilmek için halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zorunlu olarak bu politikayı izlemek durumunda kaldı.”

Bu konuşmada;

I. cumhuriyetçilik,

II. laiklik,

III. milliyetçilik,

IV. devletçilik

ilkelerinden hangileri vurgulanmaktadır?

Soru 8


Osmanlı Devleti’nde günlük hayatla ilgili işlemler İslam hukuk sistemine göre düzenlenmekteydi. Tanzimat’tan sonra medeni hukukla ilgili kurallar Mecelle’de toplanmıştır. 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak oluşturulan Türk Medeni Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Bu bilgilere göre Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan gereği olan bir uygulamadır?

Soru 9


... Başka devletlerle askerî ittifaklardan ve bağlantılardan kaçınmak... Çünkü her ittifak, aleyhine kurulduğu devlet veya devletlerde şüphe, rahatsızlık ve güvensizliğe yol açar. Karşı ittifakları doğurur. Bu durum, Türkiye’nin barışçıl dış politika ilkelerine aykırıdır.

Aptülahat Akşin’in, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi adlı eserinden yapılan bu alıntıda aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanmaktadır?

Soru 10


İkinci Dünya Savaşı’na katılmamasına rağmen Türkiye, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklara örnek gösterilemez?

Paylaş

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mehmet omaç
Doğru: 10
100 Puan
hican ünsal
Doğru: 10
100 Puan
mehmet1aksu
Doğru: 10
100 Puan
ali
Doğru: 10
100 Puan
sevim akblt
Doğru: 9
90 Puan