Maliye Teorisi Soruları

Maliye Teorisi Sorularıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları çöz. Maliye Teorisi Soruları online çöz

Maliye Teorisi Sorularıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları çöz. Maliye Teorisi Soruları online çöz

Maliye Teorisi Sorularıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları çöz.Maliye Teorisi Soruları Çöz

Maliye Teorisi Sorularıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları çöz. Maliye Teorisi Soruları online çöz

Online Maliye Teorisi Soruları Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerin hangisi Merkantilistlerin savunduğu görüşler arasında yer almaz?

Soru 2


Piyasa Başarısızlığı Teorisine göre aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisi başarısızlığının temel nedenleri arasında yer almaz?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratların görüşleri arasında yer almaz?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen Yaklaşım ile Klasik Yaklaşımı birbirinden ayıran temel varsayımlar arasında yer almaz?

Soru 5


Az gelişmiş ülkelerin, piyasa ekonomisinin kendi doğal işleyişi içerisinde sanayileşme ve kalkınmayı başaramayacağını, sanayileşme ve kalkınmada imalat sanayi yatırımlarına ağırlık veren uzun vadeli kalkınma stratejilerinin uygulanması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Kamu maliyesinin geleneksel yaklaşımlarından hangisi devlet faaliyetlerini hukuki ve idari açıdan incelemektedir?

Soru 7


Kamu maliyesinin geleneksel yaklaşımlarından hangisi devlet faaliyetlerini ekonomik açıdan ele almaktadır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki modern yaklaşımlar arasında yer almaz?

Soru 9


Vergileri bireylere sunulan kamu hizmetlerinin bedeli olarak gören kamu maliyesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisi ve özel ekonomi arasındaki temel farklardan biri değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin toplam ekonomi içindeki nispi büyüklüğünü gösterir?

Soru 12


Ekonomik kararların alınmasında hangi mal ve hizmetlerin hangi şekillerde üretileceğine, kaynakların ne şekilde tahsis edileceğine üretim faktörü sahiplerinin ve girişimcilerin karar verdiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Arz Yanlı İktisat Yaklaşımıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 14


Aşağıdaki mali yaklaşımlardan hangisi Pareto Optimumun sağlanması ve toplum refahının maksimize edilmesini içerir?

Soru 15


Ekonomi biliminin temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Her ekonomide kamusal mal ve hizmetleri üre· ten bir kamu kesiminin bulunduğu ve bu durumun ekonominin kapitalist bir yapıya sahip olmasını engellemeyeceği görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi Klasiklerin savunduğu görüşler arasında yer almaz?

Soru 18


Bir ekonomide milli gelirin tamamının kamu kesimince kullanılması, o ülkede aşağıdaki ekonomik sistemlerden hangisinin varlığını gösterir?

Soru 19


Milton Friedman öncülüğünde ortaya atılan Monetarist Yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin amaçları arasında yer almaz?

Soru 21


Toplumsal refahın gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ekonomisinde optimal kaynak dağılımı nasıl sağlanır?

Soru 22


Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi kamu sektörü içerisinde yer almaz?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu sektörü içerisinde değerlendirilir?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi parafiskal kurumların özelliklerinden biri değildir?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi ekonomik parafiskal kuruluşlara örnek gösterilebilirler?

Soru 26


Ekonomide büyüme sürecinin üretim faktörlerindeki miktar artışına bağlı olarak gerçekleşmesi ne tür büyümedir?

Soru 27


Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve sosyal amaçlara yönelik olarak devletin ekonomiye doğrudan müdahale ettiği çeşitli iktisat politikası araçlarından biridir?

Soru 28


Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin maliyet yapısını etkileyen unsurlardan biri değildir?

Soru 29


I. Özel sektör yatırımlarına teşvik uygulamaları

II. Asgari ücretin belirlenmesi

III. Fiyat kontrolleri

IV. Döviz kuru kontrolü

Yukarıdakilerden hangileri regülasyon uygulamasının örneklerindendir?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşları, mesleki kuruluşlar ile ekonomik nitelikteki bazı kamu veya yarı kamu kuruluşları olarak adlandırılan kurumlardan biridir?

Paylaş

Etiketler: