MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı - çöz

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı soruları cevapları
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı

MEB Görevde Yükselme Deneme SınavıSoru 1


Bütün sokaklar, çocukların çığlıklarla iniettiği bu parklar, duvarları çatlamış asırlık okul bana çocukluğumu anımsatıyor.

Virgülün (,) bu cümledeki kullanımı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 2


Aşağıdakilerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

Soru 3


"Şiir" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne göreviyle kullanılmamıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerin hangisinde bir "endişe" söz konusudur?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dokunma duyusuyla ilgili bir kavram, işitme duyusu ile ilgili olarak kullanılmıştır?

Soru 6


"Liderin kişiliği ve davranışlarının gruba ilham vermesi, onların isteklerini dile getirmesi, hayranlık duyan astların ona benzemek istemesi" yöneticilerin güç kaynaklarından hangisinin tanımıdır?

Soru 7


Gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurmaya çalışan, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları oluşturabilme yeteneğine sahip liderler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


"Kişinin kendi başına yaşamının her anında ve her mekânda yaptığı iletişim" aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 9


"Kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, halkın memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olması" etik davranış ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 10


Aşağıdaki devletlerden hangisi Montrö Sözleşmesini başta kabul etmeyip 1938’de imzalamıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasından sonra Atatürk Dönemi'nde gündeme gelen dış politika konularından biri değildir?

Soru 12


Vatanın kurtuluşunun milletin azim ve kararı ile gerçekleşebileceği ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle duyurulmuştur?

Soru 13


Atatürk’ün, "Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu antlaşma bizce mevcut değildir." şeklinde ifade ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Eylül 2018 tarihinde düzenlenen TEKNOFEST'in, üçüncü gün etkilikleri kapsamında, "Pitts S-2B' uçağıyla" muhteşem bir gösteriye imza atan "Türkiye'nin ilk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


2018 yılında hayatını kaybeden, bilim tarihi dalında dünyanın sayılı otoritelerinden biri olan ve çalışmarıyla müslümanların dünya bilimine katkısını artıran bilim insanı kimdir?

Soru 16


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk "Milli Savunma Bakanı" aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 17


Fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerinden biri olan, Picasso ile röportaj yaparak Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazanan, Ekim 2018 tarihinde aramızdan ayrılan duayen foto muhabiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen, "2023 Eğitim Vizyon" toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Yavuz Selim Han'ın hocası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Memurların müspet ödevleri arasında yer alan mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü kural olarak kaç yılda bir yapılır?

Soru 20


I. TBMM içtüzüğü

II. Yasama sorumsuzluğunun kaldırılması kararı

III. Milletvekilliğinin düşme kararı

Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?

Soru 21


1982 anayasasına göre 2017 yılı değişikliği ile Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç üyeden oluşur?

Soru 22


I. Bakanlar

II. Cumhurbaşkanı

III. Meclis Başkanı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri TBMM içinden seçilme zorunluluğu yoktur?

Soru 23


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istisnai durumlar hariç olmak üzere 5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarından değildir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi değildir?

Soru 27


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurumu değildir?

Soru 28


Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, ......... tespit edilir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdaki boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 29


Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, ...... ile kurulabilirler.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdaki boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 30


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve alınması için kurula komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 31


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir?

Soru 32


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre çocuğunu okula göndermeyenlere Muhtarlar ve mülki amirler en geç kaç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar?

Soru 33


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında” teşekkül edecek komisyonda aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz?

Soru 34


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre "Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar ........... belirlenir."

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 35


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre "Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birimine aittir?

Soru 36


1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre "Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler" aşağıda verilenlerden hangisi tarafından belirlenerek yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir?

Soru 37


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar ................. tarafından çıkarılan ................. düzenlenir.

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 38


Aşağıda verilenlerden hangisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Hizmet birimleri"nden biri değildir?

Soru 39


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Kaymakam"lar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçede görevli "Köy ve mahalle muhtarları" için soruşturma izni vermeye yetkili merciler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 42


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri”ni tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, herhangi bir yılda tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?

Soru 44


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, "Yapılacak ön yeterlik değertendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerın teklif verebileceği usul" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45


Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine .............. yetkilidir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 46


I. Gecikme halinde alınacak cezalar

II. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

III. Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, düzenlenecek sözleşmelerde yukarıdaki hususların hangilerinin belirtilmesi zorunludur?

Soru 47


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Kurulun sekretarya hizmetlerini aşağıdakilerden hangisi yürütmekle görevlidir?

Soru 48


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 49


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyesi değildir?

Soru 50


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, vali, idarede birliğin sağlanması, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını yılda en az kez toplantıya çağırır?

Soru 51


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, "Kaymakamların görev ve yetkileri"ne ait verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 52


İl ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi ........ ile olur.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 53


Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl ................ ve ................ müştereken belirlenir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıdaki boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 54


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?

Soru 55


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, özel okullardaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek en geç hangi ayda ilan edilir?

Soru 56


Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usul ve esaslar ........ belirlenir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 57


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendikaların kurulabilecekleri hizmet kollarınden biri değildir?

Soru 58


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, "Konfederasyon genel kurulları" üye sendikalarca seçilen en çok kaç delegeden oluşur?

Soru 59


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasının ardından kaç ay içinde yapılması zorunludur?

Soru 60


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, "Sendika üyeliğinin kazanılması"na ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.