M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular - çöz

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular soruları cevapları

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular


Soru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne almamıştır?

Soru 3


Aşağıdakilerin hangisinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?

Soru 4


Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak( ) kahkahalar atmak( ) ağlamak istiyorum( )

Bu cümlede ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Soru 5


1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

Soru 7


Türk İdare Sistemi içinde Bakanlık merkez teşkilatında aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır?

Soru 9


Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Protokol kurallarına göre telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun Ermenilerden daha fazla olduğunu kanıtlayan uluslarası belge, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Türkiye, 1954 yılına kadar Osmanlı’nın hangi devlete olan dış borcunu ödemiştir?

Soru 13


Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 14


PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” 2012 uygulamasının ülke ortalama sonuçlarına göre tüm alanlarda ilk sırada olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve tarihteki büyük Türk imparatorluklarının sayısını simgeleyen yıldız sayısı kaçtır?

Soru 16


“Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç … saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok … gün içinde hâkim önüne çıkarılır.”

T.C. Anayasası’na göre, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç)

Soru 17


T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının “yasama” ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?

Soru 19


I- Sınıflandırma

II- Kariyer

III- Eşitlik

IV- Liyakat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri yukarıdakilerden hangileridir?

Soru 20


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezasını gerektirir?

Soru 21


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların yetiştirilmesi ve adaylığa kabul edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 22


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar, ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?

Soru 23


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir?

Soru 24


“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır?

Soru 25


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman biter?

Soru 26


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 27


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasında tanımlanmıştır?

Soru 28


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?

Soru 29


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz?

Soru 30


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir?

Soru 31


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevlerindendir?

Soru 32


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu, Başkan dışında kaç üyeden oluşur?

Soru 33


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre okul müdür yardımcısı nasıl görevlendirilir?

Soru 34


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engellilerden, sağlık kurulu raporuyla asgari % kaç oranında engelli olduğu tespit edilenlerin, özel eğitim giderleri Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır?

Soru 35


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?

Soru 37


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 38


I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 39


I- Nüfus yapısı

II- İktisadi şartları

III- Coğrafya durumu

IV- Kamu hizmetlerinin gerekleri

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından il ve ilçelere bölünmesinde yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmıştır?

Soru 40


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “köy adlarının değiştirilmesi”, ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır?

Soru 41


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 42


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?

Soru 43


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikalara üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?

Soru 44


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir?

Soru 45


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir?

Soru 46


Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre “eğitim uzmanı” kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 47


Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde itiraz edilebilir?

Soru 48


Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel eğitimin süresi kaç günden az ve kaç aydan çok olamaz?

Soru 49


Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama çeşitlerinden değildir?

Soru 50


Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler:
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

aksoyum
Doğru: 43
86 Puan
rukiye genç
Doğru: 32
64 Puan
mem ben
Doğru: 28
56 Puan
uğur soyfid
Doğru: 17
34 Puan
çaynak
Doğru: 15
30 Puan