MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018

MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018

MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018 - çöz

MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018 soruları cevapları

MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018


Soru 1


Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir tanımlama yapılmıştır?

Soru 3


Karanlık ve dar yollarda (I) yanımdaki arkadaşımla (II) komşudan dönen kadınlara (III) birkaç satıcıya rastladık. Yavaş yavaş, kasabanın (IV) dışına kadar uzanarak derenin kenarına (V) tahta köprünün yanına geldik.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?

Soru 4


Ders kitapları, elbette değişik alanlarda eğitim gören öğrencilere de Türk dilini ve edebiyatını öğretecektir. En önemlisi, onlarda bir dil bilinci uyandıracaktır. Çoğu kimse, doğru ve güzel konuşmayı edebiyatçılara özgü bir iş sanır. Oysa ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sanatçının hem olumlu hem olumsuz yönüne değinilmiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?

Soru 7


Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 8


Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Okul müdürünün, nöbetçi öğretmene görevini bildirmesi veya okul müdürünün hizmetlisinden bir görevi yerine getirmesini istemesi aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?

Soru 11


Dinleyicinin; empatik ve konuşanı yüreklendirici bir tutum içinde olduğu, konuşmacıda “anlaşıldım” duygusunu yaşattığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu,

II. Cumhurbaşkanı,

III. Anamuhalefet partisi

IV. Üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir?

Soru 14


T.C. 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanunun, Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak en geç kaç gün içinde yapılır?

Soru 15


Türkiye Cumhuriyeti 1930 yılından sonra,

- banknot basma,

- para politikasını belirleyerek para dolaşımını sağlama

görevlerini aşağıdaki kurumlardan hangisine vermiştir?

Soru 16


Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Soru 17


Balkan Antantı'nın imzalanmasında,

I. Almanya,

II. İngiltere,

III. Fransa

devletlerinden hangllerinin II. Dünya Savaşı öncesi yayılmacı bir politika izlemeleri etkili olmuştur?

Soru 18


Milli Mücadele Döneminde, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde alınan karar ile Buhara Cumhuriyeti ve Hintli Müslümanların göndermiş olduğu nakdi yardımların ülkeye girişine ortam hazırlanmıştır?

Soru 19


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO2024) ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen, 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

Soru 21


Başkomutanlık Meydan Savaşı‘nda İzmir’e giren ilk Türk komutanlarından biri olan ve soyadı ilk milli tankımıza verilen komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


T.C. 1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre "Anayasa Mahkemesi" kaç üyeden oluşmaktadır?

Soru 23


T.C. 1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre "Anayasa Mahkemesine" Cumhurbaşkanı ve TBMM sırasıyla kaç üye seçmektedir?

Soru 24


T.C. 1982 Anayasası, 2017 değişikliğine göre Anayasa değişikliği teklif sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


Türkiye Büyük Millet Meclisi OHAL süresini her defasında en çok ne kadar süre ile uzatabilir?

Soru 26


Cumhurbaşkanın MGK'ya katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanır?

Soru 27


I. Ölüm

II. Aylıksız izne ayrılma

III. Emekliye ayrılma

IV. İstifa

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda verilenlerin hangilerinde memurlara peşin olarak ödenen aylık geri alınmaz?

Soru 28


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?

Soru 29


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri tarafından verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?

Soru 30


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?

Soru 31


“Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak”.

Yukarıda verilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

Soru 32


I. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

II. Gezici Okullar

III. İlköğretim Bölge Okulları

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıdaki okullardan hangisi ya da hangileri açılabilir?

Soru 33


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur?

Soru 34


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir?

Soru 35


652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?

Soru 36


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılmaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?

Soru 37


652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ye göre, özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere en çok kaç yıl izin verilir?

Soru 38


652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ye göre, öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?

Soru 39


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?

Soru 40


I. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

III. Müsteşarlar

IV. Valiler

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre, yukarıdakiler için hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

Soru 41


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir?

Soru 42


MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre, Yurtdışı teşkilatında görevli eğitim müşavirinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi izleyen .............. içinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 44


I. Kasıt

II. Kusur

III. İhmal

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu zararı; kamu görevlilerinin yukarıdakilerin hangilerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasını ifade eder?

Soru 45


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir?

Soru 46


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik, eksikliklerin kaç gün içinde tamamlanmasını ister?

Soru 47


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerle ile ilgili olarak Dış zarfların açılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 48


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunda şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale kaç günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılabilir?

Soru 49


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu” ile ilgili olarak Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren kaç gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır?

Soru 50


2886 sayılı devlet ihale kanununa göre “Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya istekliler,” tanımı aşağıda belirtilenlerden hangisini ifade eder ?

Soru 51


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

Soru 52


4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

Soru 53


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 54


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur?

Soru 55


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda “Teminat” ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde aşağıdaki Kanunlardan hangisi uygulanır?

Soru 56


I. Uyarma

II. Kınama

III. Aylıktan kesme

IV. Kademe Durdurma

5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre valiler, memurlara Memurun Kanunu'ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki cezalardan hangisi/hangilerini verebilirler?

Soru 57


5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, vali, idare şube başkanlarını, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek için yılda kaç defadan az olmamak üzere toplantıya çağırır?

Soru 58


5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?

Soru 59


“Bir üst yöneticinin makamına girildiğinde yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse ……………………. şekilde oturulmalıdır.” ifadesinin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 60


Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre “Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?

Paylaş

Etiketler:
MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

beksan2
Doğru: 53
88.3 Puan
trbr
Doğru: 27
45 Puan
devrim atal
Doğru: 25
41.6 Puan
burak karub
Doğru: 21
35 Puan