MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı - çöz

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı soruları cevapları
MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname belirtilen görevlerinden biri değildir?

Soru 2


I. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak.

II. Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

III. Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

IV. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili işbirliği çalışmaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; yukarıdaki hükümlerden hangileri Milli Eğitim Bakanı’nın görevleri arasında yer alır?

Soru 3


“Müsteşara yardımcı olmak üzere ……… Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.”

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen hizmet birimlerinden birisi değildir?

Soru 5


I. Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.

II. Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

III. Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

IV. Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görev tanımları arasında yer almaz?

Soru 6


- Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

- Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

- Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; yukarıda sıralanan görevler Bakanlığın hangi hizmet birimine aittir?

Soru 7


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; “Talim ve Terbiye Kurulu eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile ……üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri ……yıllık süreyle atanır.” ifadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 8


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?

Soru 9


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; aşağıdakilerden hangisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?

Soru 10


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?

Soru 11


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; özel eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilen tahsil edilir?

Soru 12


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; aşağıdakilerden hangisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 13


“……………… , Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.”

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Soru 14


Aşağıdaki hangisi 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?

Soru 15


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; aşağıda verilen atama ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır?

Testin Enleri

nazar_103
Doğru: 15
100 Puan
aksoyum
Doğru: 15
100 Puan
selamselam
Doğru: 15
100 Puan
matador2344
Doğru: 15
100 Puan
Ayşe öz
Doğru: 15
100 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri