1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10


Soru 1


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 2


I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.

IV. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 3


I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri “bilimsellik” ilkesiyle ilgilidir?

Soru 4


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar?

Soru 5


Okul-aile birlikleri;

I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.

II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.

III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Testin Enleri

tugi
Doğru: 5
100 Puan
esmayılmaz
Doğru: 5
100 Puan
2020
Doğru: 5
100 Puan
Ufuk Didem
Doğru: 5
100 Puan
Munir
Doğru: 5
100 Puan