1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2


Soru 1


I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.

II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.

lll. ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 2


I. ilköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

III. ilköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerinden "eğitim hakkı" ile ilgili hükümlerdendir

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?

Soru 4


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.”

Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir.

Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı % 20’dir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Milli Eğitimin temel ilkelerinden birisi değildir?

Soru 7


I. Enstitüler

II. Yüksekokullar

III. Konservatuvarlar

IV. Meslek yüksekokulları

V. Uygulama ve araştırma merkezleri

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden kaç tanesi yükseköğretim kurumudur?

Soru 8


Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, yukarıda tanımı verilen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Bilgi ve teknoloji üretmek" aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde dile getirilmiştir?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden "Planlılık" ilkesine göre aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi dikkate alınmıştır?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Örgün Eğitim aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

Soru 12


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre kimler Ortaöğretimden yararlanma hakkına sahiptir?

Soru 13


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurumu değildir?

Soru 14


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Taşınmazların satışından elde edilecek gelir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?

Soru 16


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Eğitim Yüksekokulu" açma yetkisi Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, ............. ile kurulabilir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Paylaş

Testin Enleri

ahmet muhta
Doğru: 16
100 Puan
hilal şahin
Doğru: 16
100 Puan
berfo
Doğru: 16
100 Puan
damlapkr
Doğru: 16
100 Puan
büşra özkal
Doğru: 16
100 Puan