1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 soruları cevapları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4


Soru 1


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Öncesi Eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Mecburi ilköğretim çağı" aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Din kültürü ve ahlak öğretimi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde zorunlu olarak yer alacağı vurgulanmıştır?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Aile Birliklerinin “bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar” hangi bakanlıklarca düzenlenen yönetmelikle takip edilir?

Soru 6


Türk milli eğitimi, sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıştır?

Soru 7


Okul-aile birlikleri;

I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.

II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.

III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 8


I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri “bilimsellik” ilkesiyle ilgilidir?

Soru 9


I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

II. Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

III. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.

IV. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Paylaş

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ferhat zoba
Doğru: 10
100 Puan
serap hanım
Doğru: 10
100 Puan
beksan2
Doğru: 10
100 Puan
ahmet muhta
Doğru: 10
100 Puan
derya bayka
Doğru: 10
100 Puan