Müdür Yardımcılığı Deneme 5

Müdür Yardımcılığı Deneme 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 5

Müdür Yardımcılığı Deneme 5

Müdür Yardımcılığı Deneme 5 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 5 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 5


Soru 1


I. Yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak

II. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak

III. Öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek

IV. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi ilköğrenim çağında bulunanların gidebilmeleri için yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirme amacıyla açılırlar?

Soru 2


“Mecburi ilköğretim çağı çocuğun - - - yaşını bitirdiği yılın - - - ayı sonunda başlar, - - - yaşını bitirip - - - yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

Soru 3


T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

Soru 4


T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


T.C. Anayasası’na göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir?

Soru 8


I. Meşru müdafaa hâli

II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması

III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi

IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi

T.C. Anayasası’na göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ancak yukarıdaki durumların hangilerinde meydana gelen öldürme fiilleri bu hükmün dışındadır?

Soru 9


I. Yaşlılar

II. Fakirler

III. Çocuklar

IV.Özürlüler

V.Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

T.C. Anayasası’nda “kanun önünde eşitlik” ilkesi kapsamında yukarıdakilerden hangileriyle ilgili alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz?

Soru 10


“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda hangisi açıklanmıştır?


Paylaş

Testin Enleri

mehmet kayır
Doğru: 10
100 Puan
Siraç
Doğru: 9
90 Puan
Munir
Doğru: 9
90 Puan
EymenUtku
Doğru: 9
90 Puan
Barış03
Doğru: 9
90 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri