Müdür Yardımcılığı Deneme 6

Müdür Yardımcılığı Deneme 6 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 6

Müdür Yardımcılığı Deneme 6

Müdür Yardımcılığı Deneme 6 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 6 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 6


Soru 1


Protokol kurallarına göre, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Başkent dışında uygulanan Cumhuriyet Bayramı törenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Türk idare sisteminde belediye meclislerinin denetim ve bilgi edinme yollarından biri değildir?

Soru 4


Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde; mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde sahip olduğu yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere en fazla kaç Başbakan Yardımcısı görevlendirilebilir?

Soru 6


•Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek

•Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak

•Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak

•Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak öz eleştiri ve değerlendirme yapmak

Yukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Soru 7


Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğretmenlik meslek etiği ilkelerine aykırı değildir?

Soru 8


I. Siyasi irade

II. Etkili bir mevzuat

III.Uygulanabilir davranış kuralları

IV.Etkin hesap verme mekanizmaları

Yukarıdakilerden hangileri etik altyapıyı oluşturan kilit unsurlardandır?

Soru 9


Bir okul yöneticisinin, görevini icra ederken tarafsız ve objektif olmasını etkileyen veya etkileyecekmiş gibi gözüken özel bir yakınlık ya da ilişkisi olduğu kişi ve kuruluşların özel menfaatinin olduğu kamusal işlerde bir görev üstlenmesi durumunda ortaya çıkması muhtemel etik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinin eğitim öğretimde etik kurallara uymanın sonucunda ortaya çıkması beklenmez?


Paylaş

Testin Enleri

imkbrehberi
Doğru: 10
100 Puan
Munir
Doğru: 8
80 Puan
ahmed
Doğru: 8
80 Puan
EymenUtku
Doğru: 7
70 Puan
Fatih Hoca
Doğru: 7
70 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri