Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018Soru 1


İl idare kurulunda hangisi bulunmaz?

Soru 2


Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 3


Mülkiyet ve miras hakkı hangi grup haklardandır?

Soru 4


Türkiye'de erkekler kaç yaşına girdikleri yıl askerliğe alınırlar?

Soru 5


Kamu Başdenetçisi kim tarafından kaç yıllığına seçilir?

Soru 6


Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?

Soru 7


Siyasi parti gurupları en az kaç üyeden meydana gelir?

Soru 8


TBMM'nin bilgi edinme yollarından hangisi yanlıştır?

Soru 9


Hangisi cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?

Soru 10


Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere kaç yıl daha hak verilir?

Soru 11


Her yıl derslere başlamadan en az .............. gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir 3 (üç) nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.

Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir?

Soru 12


Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar için oluşturulacak komisyonda hangisi yoktur?

Soru 13


Hangisi İlköğretime ait gelir kaynağı değildir?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hangisi için uygulanmaz?

Soru 15


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangisi memurların haklarından değildir?

Soru 16


Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

Soru 17


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tesis edilen sınıflardan biri değildir?

Soru 18


Memurların giriş kademe ve derecelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 19


Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre Kaza-i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler?

Soru 20


Son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?

Soru 21


Hangisi kınama gerektiren bir fiil değildir?

Soru 22


Ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. Bu Türk milli eğitimin hangi ilkesiyle ilgilidir?

Soru 23


I-Bağımsız Anaokulu

II-Anasınıfı

III-Uygulama Sınıfı

Okul öncesi eğitim kurumları yukarıdaki grupların hangisiyle açılabilir?

Soru 24


Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan köylerde hangi eğitim kurumları oluşturulur?

Soru 25


Hangisi yüksek öğretimin amaçlarından değildir?

Soru 26


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre dilekçede aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunması gerekir?

Soru 27


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç günde olur?

Soru 28


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre İzin vermeye yetkili merciler Soruşturma izni yetkisi hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 29


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre İhbar veya şikayetin işleme konulması için; Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

1- Somut ve genel nitelikte olmaması

2- Kişi veya olay belirtilmesi

3- İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması

4- İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi olması

Soru 30


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç hangi ayın son işgünü tamamlanır?

Soru 31


Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 32


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinden değildir?

Soru 33


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür?

Soru 34


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başvuru sahibi tüzel kişi ise; aşağıdakilerden hangisi gerekir?

I - Tüzel kişinin unvanı ve adresi,

II -Yetkili kişinin imzası,

III -Yetki belgesi,

Soru 35


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi veya belgeye erişim ilkelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 36


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu Maliyesinin Temel İlkelerinden değildir?

Soru 37


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli hangi sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir?

Soru 38


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe ilkelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 39


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre TBMM ve Sayıştay ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, bütçelerini ................ ayı sonuna kadar doğrudan TBMM’ye, bir örneğini de Maliye Bakanlığı'na gönderirler?

Yukarıdaki boşluğa hangi ay ifadesi gelecektir.

Soru 40


5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkilerinden değildir?

Soru 41


5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kim; İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olur?

Soru 42


5442 sayılı il idaresi kanununa göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerinden değildir?

Soru 43


5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder?

Soru 44


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinden değildir?

Soru 45


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

Soru 46


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç- gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

Soru 47


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;

- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

- Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

Soru 48


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için talim ve terbiye kurulu üyeleri kaç yıllığına görevlendirilirler?

Soru 49


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?

Soru 50


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için müfettiş olarak atanacaklarda hangi şart aranmaz?

Paylaş

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Muhalmi
Doğru: 46
92 Puan
kullanıcıadıy
Doğru: 42
84 Puan
aksoyum
Doğru: 39
78 Puan
Arahim
Doğru: 38
76 Puan
serty74
Doğru: 38
76 Puan
2019 Müdür Yardımcılığı EKYS Test Deneme