Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı

Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı

Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı

Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı - çöz

Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı


Soru 1


Yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


T.C. Anayasası’na göre yasal yaş sınırını doldurdukları hâlde aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz?

Soru 3


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden değildir?

Soru 4


T.C. Anayasası’na göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında kalır?

Soru 6


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevleri arasında yer almaz?

Soru 7


T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu hâllerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir?

Soru 9


T.C. Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile Meclisin hangi bilgi edinme ve denetleme yetkisi kullanılır?

Soru 10


• Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

• Sendika kurma hakkı

• Mülkiyet hakkı

• Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

• Konut hakkı

T.C. Anayasasına göre, yukarıda sayılanlardan hangileri “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” arasında yer alır?

Soru 11


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir?

Soru 12


Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Soru 13


T.C Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar?

Soru 14


T.C Anayasasına göre; aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

Soru 15


I- Sayıştay

II- Uyuşmazlık Mahkemesi

III- Yüksek Seçim Kurulu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

Soru 16


T.C Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardandır?

Soru 17


T.C Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden değildir?

Soru 18


T.C Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

Soru 19


T.C Anayasası’na göre; “…….. üyeden kurulan Anayasa Mahkemesi üyeleri, ………… yıl için seçilirler.”

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangilerinin gelmesi gerekir? (2017 değişikliği ile birlikte)

Soru 20


T.C Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

Testin Enleri

Müdür46
Doğru: 20
100 Puan
selamselam
Doğru: 20
100 Puan
matador2344
Doğru: 20
100 Puan
Muhalmi
Doğru: 20
100 Puan
kullanıcıadıy
Doğru: 20
100 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri