Öğretim Yaklaşımları Test 2

Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz.Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz. Öğretim Yaklaşımları Test 2 online çöz

Öğretim Yaklaşımları Test 2 Çöz

Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz. Öğretim Yaklaşımları Test 2 çöz

Online Öğretim Yaklaşımları Test 2 Soruları çöz

Soru 1


Öğretme-öğrenme sorumluluğunun en fazla öğrencilerde bulunduğu ve bu sürecin işlerlik kazanmasının büyük ölçüde öğrenciler tarafından gerçekleştirildiği öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıda verilen öğrenme-öğretme kuram ve alan uzmanları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Soru 3


Öğretimi bilişsel ve davranışsal yaklaşımların sentezlenmiş sonuçlarına göre düzenleyip, öğrenmeyi bilişsel süreçle dışsal uyaranların yapılandırılmasına bağlı bir işlem olarak nitelendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Her türlü öğrenme yaşantısının ve disiplininin özünde yer alabilecek öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


"Bireyin fizyolojisini etkileyen her şey öğrenmesini de etkiler. Birey için öğrenme kapsamlı bir örüntüdür." şeklinde savunulan bu görüş aşağıda verilen hangi öğrenme disipliniyle örtüştürülebilir?

Soru 6


İçerik unsurlarına bağlı olarak gerçekleştirilen uygulamalardan dolayı ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitimde, hizmet içi eğitimde sıklıkla kullanılan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Gagne'ye göre farklı öğrenme ürünlerinin ve stratejilerinin bir arada kullanılması gereken dersin gelişme aşamasında, uygulamaya konulan etkinlikler arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

Soru 8


Belirlenmiş öğrenme ürünü davranışların sistematik olarak sunulduğu öğretim modelinde kalıcılığın sağlanmaya çalışıldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi etkili öğrenme modelinde yer alan ve öğrenmenin en etkili şekilde gerçekleşmesi için azami yeterlik sağlayan ögeleridir?

Soru 10


Gagne'ye göre aşağıdakilerden hangisi bir dersin değerlendirme aşamasında öğretmenin gerçekleştirmesi gereken bir uygulamadır?

Soru 11


Carrol'un öğrenme sürecine temel teşkil eden öğrenme modelinin en önemli unsuru zamandır.

Aşağıdakilerden hangisi zamanı en etkili kullanmaları hususunda Carrol'un öğretmenlerin göz önünde bulundurmalarını istediği ögelerden değildir?

Soru 12


Aşağıdaki seçeneklerde verilen meslek - zeka alanı eşleştirmelerinden hangisi uygun değildir?

Soru 13


5E öğrenme modeline uygun olarak öğrencilerin belirlenen etkinlik dahilinde serbest bir şekilde düşünce geliştirme, alternalif çözüm önerileri sunma vs. gibi çalışmalar yaptıkları aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: