Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular

Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz.Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz. Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular online çöz

Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular Çöz

Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz. Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular çöz

Online Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Bir öğretmen planladığı bazı etkinliklerle öğretim sürecini zenginleştirme çabası göstermekte, fen ve teknoloji dersinde“- hücre” konusunu öğrencilerin grupça yaptıkları deneylerle işlemektedir. Bu öğretmen deney sonrası öğrencilerden,

• yaptıkları deneyle ne öğrendiklerini ayrıntılı olarak yazmalarını,

• “hücre” konusunda öğrendiklerini küçük gruplarda tartışarak grup görüşünü sınıfa sunmalarını istemiştir.

Öğretmen yaptığı bu etkinlikle aşağıdakilerden hangisinde belirtilen eğitsel katkıyı en çok sağlayabilir?

Soru 2


Sınıfında kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen, aşağıda belirtilenlerin hangisini öncelikle hedeflemiş olabilir?

Soru 3


Bir öğretmen, dersinin belli bir bölümünü soru - yanıt yöntemini kullanarak işlemektedir. Soruları sorduğunda bütün çabalarına karşın öğrencilerden yanıt alamamış ya da yanlış yanıtlar almıştır.

Bu durumda, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması eğitsel olarak doğrudur?

Soru 4


Öğretim sürecinde “konuşma halkası” ve “rol oynama” yöntemlerini kullanan bir öğretmen, öğretim alanında belirlenmiş olan kazanımların (hedeflerin) yanı sıra öğrencilerinde aşağıdaki özelliklerin ya da yetilerin öncelikle hangisinin gelişmesini kolaylaştırmış olur?

Soru 5


Konuyla ilgili bilgi sahibi olunduğunda, farklı bakış açılarıyla konuya ilişkin duygular irdelendiğinde, kararın getirileri ve tehlikeleri bilindiğinde, yaratıcılığı geliştirip farklı seçenekler oluşturulduğunda, yerinde karar verme olasılığı artar.

Sıralanan bu süreç aşağıda verilen hangi yöntemle ya da teknikle bağlantılıdır?

Soru 6


Öğretmen adaylarının eğitiminde, hazırladıkları ders planına uygun olarak işledikleri dersin videoya kaydedildiği, dersi verenin ve diğer öğretmen adaylarının video kayıtlarının bir öğretim elemanıyla birlikte izlenerek değerlendirildiği, bu değerlendirme sonuçlarına göre öğretmen adayına dönüt ve düzeltme verildiği, öğretmen adayının düzeltmelerden sonra dersi tekrar hazırlayıp işlediği öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde aşağıdaki uygulamalardan hangisine özellikle yer vermelidir?

Soru 8


Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar.

Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Öğrencilere öğretilen konular ya da bu konuların, sorunların çözüm yolları bazen zıtlıklar ve çelişkiler içerir.

Düşünceleri bu zıtlıkların iki ucunda ya da aralarında bir yerlerde olan öğrencilerin, eğilimlerini gerçekleştirdikleri, bütün sınıfın etkin katılımını gerektiren, katılımcılarda hoşgörü, katlanma, konuşma, dinleme ve değişmeye açıklık becerileri geliştiren yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Başlıca amacı öğrencilerin olmayan yeni bir şey üretmelerini geliştirmek olan, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra sahip oldukları bilgi ve yaşantıları üzerine hayal ettikleri dünyayı oluşturmalarına olanak sağlayan, bilgileri daha çok oyunla öğrenmelerine olanak veren öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Öğrencinin ilk denemeyi gerçek ortamda yapması halinde riskler olduğunda ve öğrenciye temel becerileri kazandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Öğretmenin anında dönüt, düzeltme ve pekiştireç vermesi, ortamın gerçeği temsil etmesi, ürünün ve sürecin değerlendirilmesi başarıyla uygulanmasında önemlidir.

Yukarıda özellikleri anlatılan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Belirli bir sorunun ya da durumun olası nedenlerini belirlemek için kullanılan, çalışma grubunun sorunun içeriğine odaklanmasını sağlayan ve ayrıntılı bir neden - sonuç ilişkisi çıkarmayı hedefleyen bir uygulamadır. Uygulama yapılmadan önce sorun ifadesi bir kutucuğun içerisine yazılır. Sorunun temel nedenleri de yazıldıktan sonra her biri için “Bu neden oluştu?” sorusu sorulur ve yanıtlar ana nedenlerin alt nedenleri olarak yapılandırılır.

Yukarıda açıklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


İlköğretim öğrencilerine, kapasitelerinin üzerinde beceri gerektiren ödevlerin verilmesinin yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesinin amaçlandığı durumlarda, Skinner’in pekiştirme ilkelerini temel alan “programlı öğretim” yaklaşımının kullanılması önerilir.

Bu öğretim yaklaşımının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Kavram yanılgılarını gidermede aşağıdaki uygulamalardan hangisi en az etkilidir?

Soru 16


• Türkiye’nin enerji kaynakları nelerdir?

• Türkiye’de enerji kaynakları nasıl kullanılıyor?

• Enerji kaynakları en verimli nasıl kullanılır?

Bu konu başlıklarında öğrencilerin bilgilenmelerini, yorum yapmalarını, sorunlar ve sorunların çözümleri üzerinde düşünmelerini, sorgulamalarını, soru sormalarını ve sorularına karşılık bulmalarını amaçlayan bir öğretmen, aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini uygularsa amaçlarına ulaşma olasılığı daha yüksek olur?

Paylaş

Etiketler: