Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II

Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz.Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz. Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II online çöz

Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II Çöz

Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz. Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II çöz

Online Öğretim Teknikleri Çıkmış Sorular II Soruları çöz

Soru 1


İpek Öğretmen, sosyoloji dersinde toplumsal sorunlara yönelik bir problemin sınıf içerisinde çözümünün öğretimine yönelik bir uygulamaya yer vermeyi amaçlamıştır.

Aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bu amaca en az uygundur?

Soru 2


Aşağıdaki konuların hangisinde beyin fırtınası yöntem veya tekniğinin kullanılması uygun değildir?

Soru 3


Bir öğretmen, ders konusuyla ilgili olarak sınıfında slogan, hikâye, drama ve örnek olay yazma masaları hazırlar. Gruplara ayırdığı öğrencilerin her bir masada çalışmalarını sağlar. Süre bitiminde, önceden hazırladığı plana göre öğrencileri diğer masalardaki çalışmalara yönlendirir. Etkinlik tamamlanıncaya kadar süreç devam eder.

Bu öğretmenin sınıf içinde uyguladığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Soru-cevap yöntem veya tekniğini kullanarak öğrencilerine soru soran öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi en az beklenen bir durumdur?

Soru 5


Ahmet Öğretmen dersin sonunda öğrencilere renkli kartlar dağıtır ve renklerin “katılıyorum, kararsızım veya katılmıyorum” gibi alanları temsil ettiğini söyler. Konuyla ilgili bazı ifadeler okur ve öğrencilerin buna ilişkin görüşlerini gösteren kartı sıranın üzerine koymalarını ister. Her öğrenci seçtiği karta ilişkin düşüncelerini açıklar.

Ahmet Öğretmen’in gerçekleştirdiği bu uygulamada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

Soru 6


Öğret-uygulat, düzelt, yeniden uygulat ilkesine dayanan öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Mehmet Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerinin iletişim kurma, karar verme ve empati becerilerinin eksik olduğunu fark eder. Öğrencilerine “Fetih 1453” filminden bir sahne izletir ve sahneyle ilgili sorular sorar. Daire biçiminde oturan öğrencilerine bir bayrak verir ve bayrağı alan öğrencinin soruyla ilgili düşüncesini açıklamasını ister. Söz almak istemeyen öğrenciyi pas geçer. Süreci, özetleme ve değerlendirmeyle tamamlar.

Mehmet Öğretmen’in bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine daha uygundur?

Soru 8


Bir sürücü kursunun, trafikte yaşanan tehlikelerden korunmayı trafiğe çıkmadan önce kazandırmak için direksiyon eğitiminde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması daha etkili olur?

Soru 9


Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Ayşe Hanım’ın dersinde 16 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilere dersin başında “Öğretmen olarak atandığınızı düşünün. Öğretmenlerin mesleklerinin ilk yıllarında karşılaşabilecekleri sorunlar nelerdir?” sorusunu sorar. İki öğrenciyi söylenenleri tahtaya yazması için görevlendirir. Her öğrenci görüşünü söylemeye başlar. Bu sırada öğrencilerden Zeliha konuyla ilgili bir görüş belirtince tüm öğrenciler güler. Bu nedenle Zeliha’nın söylediği tahtaya yazılmaz ve diğer öğrencilerden görüş almaya devam edilir. Ayşe Öğretmen 10 dakikalık sürenin dolduğunu söyleyerek görüş almayı sonlandırır. Öğrencilerle birlikte söylenenler arasından eleme yaparak değerlendirme gerçekleştirilir.

Buna göre uygulanan öğretim yöntem veya tekniği dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Konuyu farklı etkinliklerle öğrencilerine kazandırmak isteyen bir öğretmen, gruplara ayırdığı öğrencilerini yapılacak çalışmalarla ilgili materyal ve yönergelerin bulunduğu üç ayrı çalışma masasına yönlendirir. Öğrencilerine “Şimdi bulunduğunuz çalışma masasında 15 dakika çalışınız. Oradaki yönergelere göre görevlerinizi tamamlayınız.” diyerek açıklamada bulunur. Süre dolduğunda da her grubun çalışmasını sunmasını ister.

Buna göre istasyon tekniğini kullandığını düşünen öğretmenin aşağıdaki işlemlerinden hangisi hatalıdır?

Soru 11


Bir öğretmen, öğrencilerine “Türkiye’de trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır?” sorusunu yönelterek 15 dakika boyunca öğrencilerinin görüş ve düşüncelerini söylemelerini ve bunları iki öğrencinin tahtaya yazmasını istemiştir. Daha sonra yazılan bu görüş ve düşünceleri sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte değerlendirmiştir.

Buna göre, öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Soru 12


Bir sosyal bilgiler öğretmeni, derste insanların ülkelerindeki iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarına ve bununla birlikte yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlemiştir. Kendi aralarında konuşmalarını engellemek için öğrencilerini daire şeklinde oturtup onlara konuyla ilgili getirdiği videoyu izletmiş, sorular yöneltmiş ve konuşmak isteyen öğrencilere söz hakkı vermiştir. Cevaplar tamamlandıktan sonra da konuyu özetlemiştir.

Buna göre, öğretmen konuşma halkası yöntem veya tekniğini uygularken aşağıdakilerin hangisinde hata yapmıştır?

Soru 13


Selin Öğretmen matematik dersinde geometrik cisimler konusunu eş zamanlı çoklu faaliyetler biçiminde düzenleyerek öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedeflemiştir. Öncelikle sınıfın farklı yerlerinde etkinlik köşeleri oluşturmuş ve gerekli araç gereçleri hazırlamıştır. Ardından heterojen gruplara ayırdığı öğrencilerin tüm etkinlik köşelerinde dönüşümlü olarak çalışmalarını sağlamıştır. Örneğin bir köşede oyun hamurları ve plastik çubuklar yardımıyla geometrik cisimler oluşturmaya çalışan gruplar, daha sonra diğer bir köşede çeşitli meyveleri keserek geometrik cisimlere benzetmeye çalışmışlardır.

Buna göre derste kullanılan öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Ali Öğretmen, Harf Devrimi’nin sonuçlarını bütün sınıfın katılımıyla işlemek için Harf Devrimi’yle ilgili fikirleri ve öğrencilerin bunlara katılım derecelerini kartonlara yazarak tahtaya asar. Öğrenciler katılım durumlarına uygun kartonun önüne gelerek fikirlerini savunur. Daha önce savunduğundan farklı bir düşünceyi savunmak isteyen öğrenci tekrar tahtaya çıkıp yeni fikirlerini açıklar.

Ali Öğretmen’in bu uygulaması aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisinin kapsamında yer alır?

Soru 15


Öğrencilerin akademik başarılarını artırma yolları üzerinde tartışma düzenlemek isteyen öğretmen, öğrencilerin bu konuda kendi görüşlerini oluşturmalarını sonra da bu düşüncelerini ikişerli gruplar hâlinde tartışmalarını istemiştir. Daha sonra ikişerli grupları birleştirerek dörderli tartışma grupları içinde konuyu tekrar ele almalarını sağlamıştır. Tartışmanın son aşamasında sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte elde edilen sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Buna göre öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?

Paylaş

Etiketler: