Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz.Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular online çöz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular Çöz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular çöz

Online Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Öğretim aracı olarak aşağıda verilenlerden hangisi kullanıldığında, en etkili öğrenme sağlanabilir?

Soru 2


Ders kitapları öğretim programlarının içeriğine uygun olarak hazırlanır ve program içeriğini yansıtır. Öğretmen, öğreteceği konunun eğitimini almış biri olarak ders kitaplarını incelemeli ve değerlendirmelidir.

Öğretmenler ders kitaplarını incelerken, öncelikle aşağıdaki ölçütlerden hangisini dikkate almalıdırlar?

Soru 3


Hayat bilgisi dersinde öğretmen, öğrencilerin grafikleri yorumlamalarını sağlamak amacıyla sınıfta bulunan kız ve erkek öğrenci sayısını gösteren grafikten yararlanıyor.

Öğrencilerin bu grafiği doğru olarak yorumlamaları için sorulabilecek en uygun soru aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki tabloda öğretim sürecinde kullanılan çeşitli görsel ders araçlarının, öğrenci sayısına ve davranış alanlarına göre uygunluk düzeylerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Materyal Tasarımı Test

Buna göre, tabloda boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Bir öğretmen ilköğretim I. kademe fen ve teknoloji dersinde hücre konusunu işlerken A şubesinde üç boyutlu hücre modelini kullanarak B şubesinde ise modeli getirmeyi unuttuğu için tahtada gerçeğe yakın çizimler yaparak konuyu anlatır. Konu sonundaki değerlendirmede, B şubesindeki bazı öğrencilerin hayvan hücresini küresel yapılar yerine dairesel yapılar olarak düşündüklerini ve A şubesinin daha başarılı olduğunu belirler.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

Soru 6


Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çektikten sonra renklerin kullanımıyla ilgili kısa bir tartışma yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş zamanlı kullanmaya çalışır.

Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır?

Soru 7


Ders kitabı yazarları, yapılan program değişikliği sonucunda daha önceki kitapları revize etmek istemiştir. Ancak programı inceleyince programın daha öncekinden çok farklı olduğunu, önceki kitaplarda bulunan konuların programda ayrıntılı olarak yer almadığını görmüşlerdir. Kitapta yer alacak bilgiye temel oluşturacak içeriği de kestiremediklerini fark etmişlerdir.

Buna göre, programla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Öğrencileri için yazılı bir materyal hazırlayan öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 9


Öğretmen ilk yardım dersinde, trafik kazası geçirmiş insanlara yapılacak ilk müdahaleyle ilgili teknikleri öğrencilerine göstererek kazalardaki yanlış müdahaleleri önlemeyi ve doğru müdahale etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Buna göre öğretmen, aşağıdakilerden hangisini kullanarak öğretim etkinliğini gerçekleştirmelidir?

Soru 10


Bütünlük ilkesini dikkate alarak bir materyal hazırlamak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat etmelidir?

Soru 11


Matematik dersinde üçgen çeşitlerini işleyen bir öğretmen, anlatmak istediği üçgeni diğerlerine göre daha büyük çizmiştir.

Materyal Tasarımı Test

Buna göre öğretmen, daha çok hangi tasarım ilkesini dikkate almıştır?

Soru 12


Dersinde bilgisayar yazılımları kullanmak isteyen bir öğretmen, hazır yazılımlar arasından seçim yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir?

Soru 13


Bir öğretmen, işlenen konuyu ders sonunda pekiştirmek amacıyla tahtaya çizdiği görselde ilk sütuna bitkisel dokuları, ilk satıra ise doku özelliklerini yazar. Öğrencileri tahtaya kaldırarak kavramlar ve özelliklerin uyumlu olduğu satır ve sütunların kesiştiği yerlere X işareti koymalarını ister.

Bu öğretmenin kullandığı görsel aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


İlkokul öğrencilerinde, somut ve kalıcı öğrenmeyle birlikte, genelleme yapma becerisinin geliştirilmesinde aşağıdakilerin hangisi daha etkilidir?

Soru 15


Birkaç öğrencisinin çok hızlı öğrendiğini gözlemleyen öğretmen, bu öğrencilere bilgisayar destekli öğretimden yararlanarak konuyla ilgili daha karmaşık ve zor olan ek örnek uygulamalar yaptırmak istemektedir.

Bu kapsamda öğretmenin öncelikle başvurabileceği yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bir kitabın ders kitabı olarak kullanılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekir?

Soru 17


Elif Öğretmen dersinde aşağıda verilen şekli kullanmak istemiştir.

Materyal Tasarımı Test

Buna göre Elif Öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa materyali, öğretimde daha anlamlı hâle getirir?

Soru 18


Rahatsızlığı nedeniyle okula birkaç hafta gelemeyecek olan Ali’den, öğretmenleri derslerini tablet bilgisayarından takip etmesini istemişlerdir.

Buna göre, Ali’nin öncelikli olarak kullanacağı yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Öğrencilerin hücrenin yapısını daha iyi kavrayabilmeleri için hücre modeli kullanmayı düşünen bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdaki tabloda öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek için kullanılması planlanan materyal/araç eşleştirmesi verilmiştir.

I. Soğan zarının incelenmesi - Mikroskop

II. Yıllara göre okuma yazma oranları - Metin

III. Güneşin bitkinin gelişimi üzerine etkileri - Yapay modeller

IV. Tarihî mekânların incelenmesi - Alan gezisi

Verilen etkinliğin özelliği düşünüldüğünde tablodaki eşleştirmelerden hangileri, öğretimin en üst düzeyde somutlaştırılması için doğru olur?

Soru 21


“Çevremizi Tanıyalım” konusu işlenirken aşağıdaki etkinliklerden hangisi daha etkili öğrenmeyi sağlayabilir?

Soru 22


Öğrencilerinin dikkatini çekerek derse başlamak isteyen fen bilgisi öğretmeni tahtaya “Güneş Sistemi” yazar ve öğrencilerinden Güneş Sistemi’yle ilgili akıllarına ilk gelen sözcükleri söylemelerini ister. Daha sonra öğrencilerin söylediği bütün sözcükleri birbirine bağlar.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

Soru 23


Bir öğretmen, öğrencilerine şiirler dağıtmış, onlardan seçtikleri şiirleri fon müziği eşliğinde okuyarak ses kayıt cihazına kaydetmelerini istemiştir. Daha sonra kaydı dinleyerek gerekirse düzeltmeler yapmalarını ve kaydın son hâlini sınıfa getirip arkadaşlarıyla paylaşmalarını söylemiştir.

Bu uygulamada ses kayıt cihazının temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24


Bir kimya öğretmeni okulun laboratuvarı yetersiz olduğu için bazı deneyleri öğrencilere tablet bilgisayarlarla göstermek istemektedir.

Buna göre öğretmenin aşağıdaki yazılımlardan hangisini kullanması önceliklidir?

Paylaş

Etiketler: