Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları ve Model Kuramları TestSoru 1


Gagne’ye göre öğrenme ürünleri sözel bilgi, zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutum ve psikomotor beceriler olarak sınıflandırılmaktadır. Zihinsel beceriler “nasıl”ı bilmeyle ilgilidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zihinsel becerilere örnek olarak verilebilir?

Soru 2


2005’te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3


Bir Türkçe öğretmeni sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturmuştur. Gruplara,

• televizyonda Türkçenin kullanılması,

• gazete ve dergilerde Türkçenin kullanılması,

• öykülerde Türkçenin kullanılması ve

• akranlarının Türkçeyi kullanmaları

konularını vermiştir. Öğrencilerden sorunu belirlemelerini, veri toplamalarını, verileri değerlendirmelerini ve rapor yazıp sunmalarını istemiştir.

Bu öğretmenin uyguladığı yaklaşım, yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki tabloda iki farklı öğrenme yaklaşımının özellikleri verilmiştir.

I. Tablo

• Öğrenciye öğretim sürecinde bireysel olarak sorumluluk verilmez.

• Sosyal becerilerin geliştirilmesi öncelikle hedeflenmez.

• Bir lider belirlenir.

• Öğretmen, süreci yönetir.

II. Tablo

• Birlikte öğrenme önemlidir.

• Sosyal becerilerin geliştirilmesi önemlidir.

• Liderlik paylaşılmıştır.

• Öğretmen, süreci gözler ve yönlendirir.

Bu öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir?

Soru 5


Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zekâ kuramına göre hangi zekâ alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir?

Soru 6


Çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen, bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen göstermelidir?

Soru 7


Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı, öğrencilerin aktif olarak sürecin her aşamasında yer alması temeline dayanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı doğru olarak izleyen bir öğretmenin yapması uygun olmayan bir davranıştır?

Soru 8


Bir Türkçe öğretmeni bir okuma parçasını aşağıdaki basamakları izleyerek işlemektedir:

• Sınıfı küçük gruplara ayırır.

• Okudukları parçayı bireysel olarak özetledikten sonra özetlerini grup arkadaşlarının özetleriyle karşılaştırmalarını ister.

• Okuma parçası hakkında kitaptaki soruları önce bireysel olarak cevaplandırmalarını sonra, cevapları grup içinde tartışmalarını ister.

• Daha sonra, gruplardan parçanın içerdiği fikirlerin ilişkisini gösteren bir kavram haritası oluşturmalarını ister.

Bu öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin, eğitim programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Okul müdürü, öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır?

Soru 10


• Ortak ürün ya da grup ödülü

• Olumlu bağımlılık

• Bireysel değerlendirilebilirlik

• Yüz yüze etkileşim

• Sürecin değerlendirilmesi

• Eşit başarı fırsatı

Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir.

Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir?

Soru 12


Çevre kirliliğinin etkilerini belirlemenin ve öğrencilerde farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünen bir öğretmenin, dersinde aşağıdakilerden hangisine yer vermesi durumunda hedefine ulaşma ve kalıcı öğrenmeler sağlama olasılığı daha yüksek olur?

Soru 13


Bir öğretmen öğrencilere konu alanının yanı sıra

• bilimsel süreç becerilerini kullanma

• araştırma, keşfetme

• gerçek yaşam durumlarını test etme

• ortaya çıkan ürünleri sunma becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktadır.

Buna göre, öğretmen aşağıdaki yöntem, teknik ya da yaklaşımlardan hangisini kullanırsa amacına en çok hizmet etmiş olur?

Soru 14


Ömer Öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerinden kendilerine özgü ürünler tasarlamalarını ister. Öğrencilerden Mert yeni doğan kardeşinden esinlenerek, bebekler her ağladığında kendiliğinden sallanan bir beşik tasarlar. Tasarımının reklamını yapmak için bir afiş hazırlar ve ürününü sınıfta arkadaşlarına tanıtır.

Mert’in ürününü tanıtan bir afiş hazırlaması hangi davranışının en fazla gelişmiş olduğunu gösterir?

Online Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları ve Model Kuramları Test

Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları ve Model Kuramları Test çöz. Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları ve Model Kuramları Test soruları çöz. Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları ve Model Kuramları Test online çöz

Öğretme – Öğrenme Yaklaşımları ve Model Kuramları Test Online Çöz

Paylaş

Etiketler: