Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular

Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular çöz. Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular online çöz

Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular çöz. Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular online çöz

Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular çöz.Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular Çöz

Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular çöz. Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular online çöz

Online Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Bir araştırmacının bir tutum ölçeğinden elde ettiği puanların güvenirliğini kestirmek için aşağıdakilerden hangisini hesaplaması beklenmez?

Soru 2


Bir okuldaki 300 lise öğrencisine 50 soruluk çoktan seçmeli bir matematik testi uygulanmıştır. Elde edilen puanlar için hesaplanan KR-20 güvenirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır.

Bu sınavla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 3


Bir öğretmen aynı beceriyi yoklayan yirmişer maddelik iki çoktan seçmeli test formu geliştirmiştir. Bu test formlarından her birinin güvenirlik katsayısı 0,60 olarak hesaplanmıştır. Bu güvenirlik katsayısının yeterli olmadığını düşünen öğretmen okulda bulunan ölçme ve değerlendirme uzmanının fikrini almıştır. Uzman, iki test formunun birleştirilerek 40 maddelik tek bir test olarak uygulanmasını önermiştir.

Buna göre, oluşturulan 40 maddelik testin güvenirlik katsayısının kaç olması beklenir?

Soru 4


Bir öğretmen, bir testin iki paralel formunu 2 hafta arayla öğrencilerine uygulamıştır. Formların uygulanması veya puanlanması esnasında karşılaşılabilecek olası durumlar aşağıda verilmiştir:

I. Öğrencilerin ikinci uygulamada yorgun olmaları

II. Öğretmenin her iki uygulamada da toplam puanları hesaplarken işlem hataları yapması

III. Toplam puanları düşük bulan öğretmenin, puanları her iki uygulamada da ortalaması 65, standart sapması 10 olacak şekilde artırması

Bu durumlardan hangileri, paralel formlar yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısını düşürür?

Soru 5


Lisedeki bir rehber öğretmen öğrencilerin mesleki ilgilerini belirlemek için mesleki ilgi envanteri geliştirmiştir. Güvenirliğini belirlemek için bu envanteri aynı öğrencilere 8 hafta arayla iki kez uygulamış ve iki uygulamadan elde edilen ölçüler arasındaki ilişkiyi (korelasyon) 0,45 bulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu korelasyon değerinin düşüklüğü içim gerekçe olarak gösterilemez?

Soru 6


Bir öğretmen İngilizce kelime bilgisini yoklayan bir test hazırlamıştır. Bu testi birkaç hafta arayla öğrencilere iki kez uygulamış ve bu iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu 0,90 olarak bulmuştur.

Bulunan bu değer testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi verir?

Soru 7


Serap Öğretmen, hazırladığı ve ilk defa uyguladığı bir sınavda geçme puanını 60 olarak belirlemiştir. Ancak sınav sonuçlarını değerlendirirken 59 puan alanları da başarılı saymıştır.

Serap Öğretmen'in 59 puan alan öğrencileri de başarılı saymasındaki temel gerekçe aşağıdakilerden hangisi olursa ölçme ve değerlendirme açısından geçerli bir uygulama yapmış olur?

Soru 8


Bir öğretmen, dönem sonu sınavını hazırlarken soruları; dersin dönem içindeki tüm kritik kazanımlarını konu ve bilişsel beceri boyutuyla temsil eden bir örneklem oluşturacak biçimde seçmiştir.

Öğretmenin bu uygulaması, sınavın en çok hangi özelliğini iyileştirir?

Soru 9


Bir öğretmen yıl sonunda, sözlü sınav puanlarını da dikkate alarak öğrencileri değerlendirmektedir. Öğrencilerin sözlü sınav puanlarını ise her ders sonunda sorduğu sorulara verilen cevaplara birer puan vererek elde etmektedir.

Bu öğretmenin, öğrencilere her ders sonundaki değerlendirmelerin toplamıyla sözlü sınav notu vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Dilek Öğretmen, öğrencilerine, yapacağı yazılı sınavdaki 15 sorudan istedikleri 10 soruyu seçerek cevaplandırabileceklerini söyler.

Dilek Öğretmen'in bu uygulaması,

I. öğrenci motivasyonu

II. puanların kıyaslanabilirliği

III. kapsam geçerliği

özelliklerinden hangilerini olumsuz etkilemiştir?

Soru 11


Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdaki sonuçların hangisi doğrudur?

Soru 12


Üniversite öğrencilerindeki ertelemecilik eğilimini belirleyen bir ölçek geliştiren araştırmacı, hazırlamış olduğu ölçeği üniversite öğrencilerinden seçtiği bir gruba posta yoluyla göndermiştir. Öğrencilerden, ölçeği cevapladıktan sonra kendisine geri postalamalarını istemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar ile zarfların geri gelmesi için geçen gün sayısı arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır.

Bu korelasyon katsayısı, ölçeğin hangi özelliği hakkında verir?

Soru 13


Başarı testi geliştiren bir uzman, pilot uygulama için on öğrenciyi tek tek sınava almıştır. Bu uygulamada öğrencilerden maddeleri sesli olarak çözmelerini isteyen uzman, öğrencilerin maddeleri çözerken kullandıkları bilişsel süreçleri açığa çıkarmayı amaçlamıştır.

Uzmanın bu çalışması, geliştirilen testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi sağlar?

Soru 14


Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki uyum incelenmiştir.

Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir?

Paylaş

Etiketler: